Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: praca naukowa

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji na temat sposobu zapłaty podatku dochodowego i rozliczenia kosztów umowy o konsultacji naukowej. Jestem profesorem Wyższej Uczelni a wymieniona Umowa została zawarta pomiędzy moją osobą a Naukowym Instytutem X. Umowa dotyczy prac naukowych o charakterze autorskim zatem przyjmuję koszty uzyskania przychodów od całej sumy wymienionej w Umowie w wys. 50%. Ze swej strony sugeruję rozliczenie podatku od dochodów wynikających z Umowy na formularzu PIT do 30 kwietnia 2004 roku.

W związku z zapytaniem z dnia 13.04.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby skarbowej działając na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) informuje: Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.) ...

Czy podlegają opodatkowaniu przyznawane autorom egzemplarze autorskie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2004 r. Nr 1950/Ks/2004, uzupełnione pismem z dnia 30.09.2004 r., dotyczące opodatkowania, przyznawanych autorom egzemplarzy autorskich informuje, iż zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania ...

Jakie są zasady rozliczenia dochodów uzyskanych przez pracownika naukowego w Szwecji przy nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce ?

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2003 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 09.05.2003 r. (data wpływu 05.06.2003 r.), działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), uprzejmie wyjaśnia: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó ...

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od dochodu uzyskanego za pracę w Niemczech ?

Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: podatniczka jest pracownikiem naukowo-badawczym wyższej szkoły w Polsce. W okresie łącznie 5 miesięcy od miesiąca października 2004 do miesiąca lutego 2005 pracowała jako profesor na umowę o pracę na uczelni w Niemczech, w ramach Unii Europejskiej, gdzie od uzyskanego dochodu nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy. Praca na uczelni zagranicznej mia ...

Czy pracownikowi naukowemu - nauczycielowi akademickiemu, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 %, jeżeli przebywa on na urlopie naukowym lub wypoczynkowym?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. (data wpływu 15.03.2004 r.), bez znaku, uzupełnione pod względem wymogów formalnych w dniu 29.03.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego ...

W jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskane w latach 2004- 2005 w USA przez pracownika naukowego podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 11 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Czy w związku z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i podjęciem tam pracy naukowej w okresie 2005 - 2007 małżonkowie będą podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce ?Czy do dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją wynikająca z przepisu art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy z uwagi na fakt, iż w 2006r. małżonkowie nie będą uzyskiwać w Polsce dochodu, czy tym samym muszą zapłacić podatek w Polsce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 30 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania dochodów mał ...


Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia przez pracownika naukowego archeologii w zakresie koordynacji prac wykopaliskowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2005r., (data wpływu do tut. organu 13.10.2005r., uzupełnione w dniu 28.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkie ...

Czy prace naukowo - badawcze finansowane tylko z innych, niż własne, środków finansowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT prac naukowo-badawczych w programie E oraz realizacji własnego projektu badawczego postanawia uznać za ...

Generowanie strony w 118 ms