Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roboty budowlane

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dn. 27.11.2001 r., uzupełnione w dniu 08.01.2003 r. informuje, że stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz.78 ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pisma nr SIM-II-9034/1/2/5/03, nr SIM-II-9034/1/3/7/03, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 17.06.2003 r. uzupełnione w dniu 04.07.2003 r. pismami nr SIM-II-9034/1/3/8/03, nr SIM-II-9034/1/2/9/03 oraz w dniu 07.07.2003 r. pismem nr SIM-II-9034/1/2/9/03 Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zagospodarowanie terenu Parku Karczówka w zakresie zieleni w tym: nawie ...

Czy prawidłowo zastosowano stawkę 22% podatku VAT do robót budowlanych polegających na wybudowaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku usługowo-handlowym? Powyższe czynności sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 45.21.14.

Naczelnik Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - potwierdza, że czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.21.14 jako „roboty ogólnobudowlane związane z budownictwem handlowym” podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. ...

Stawka podatku VAT dla budowy obiektu regionalnego dworca autobusowego.

dotyczy: pisma Spółki z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia stawki na budowę obiektu regionalnego dworca autobusowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uprzejmie wyjaśnia: Ustalenie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla budowy obiektu regionalnego dworca autobusowego wymaga określenia symboli KOB oraz PKOB, do których w/w obiekt został zaklasyfikowany. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbow ...

Powiat....................rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadań budowy dróg. Przetarg odbędzie się 26.02.2004r. Oferenci kierują zapytania :1) jaki VAT powinni ujmować w swoich ofertach przetargowych w związku ze zmianą stawki VAT od 01.05.2004r.2) jak będzie rozliczana budowa, jeżeli w ofercie i umowie będzie zawarta stawka VAT 7 %, a w chwili odbioru będzie obowiązywał VAT 22 %Przedstawiam własne stanowisko w sprawie :jeżeli oferta przetargowa została złożona w dniu 26.02.2004r. powinna obejmować podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia oferty. Umowa powinna zostać zawarta zgodnie ze złożoną ofertą (czyli z podatkiem VAT 7%). Jeżeli umowa przewiduje wyraźnie jako element ceny określoną stawkę VAT (tj. 7%) wówczas nie ma podstaw, aby umowę zmieniać, jeżeli VAT wzrósł do 22%. Wykonawca powinien odprowadzić VAT 7 %. Koszty inwestycji wówczas nie wzrosną i interes stron umowy nie zostanie naruszony. O wysokości ceny, jaką zobowiązany jest zapłacić zamawiający decyduje treść umowy z oferentem.

Według przedstawionego stanu faktycznego Zarząd ................. prowadzi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na budowę dróg. W związku z tym wnosi o wyjaśnienie :1. jaka stawka podatku od towarów i usług będzie obowiązywać po 1 maja 2004r. w tym zakresie, 2. jaka stawka podatku będzie stosowana w przypadku gdy inna stawka podatku będzie obowiazywać w dniu złożenia oferty, a inna w dniu ...

Czy mogę odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2003r. wydatki poniesione na zakup kuchni elektrycznej, płyty gazowej oraz okapu kuchennego w ramach ulgi na remont i modernizację.

W myśl art. 27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust.1, obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 11.07.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 6.08.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje. Zgodnie z art. ...

pytanie dot. zastosowania stawki podatku VAT (roboty budowlane) w przypadku zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej

Odpowiadając na pismo z dnia 09.09.2003r. (data wpływu do tut. Urzędu – 10.09.2003r.) zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielania informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuję że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.), w związku z ...

Stawka podatku VAT dla robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie bloku przeróbki osadów oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w sytuacji gdy procentowy udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przekracza 60%

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem: pismo: L.dz. PO/2003/ABR/1978 z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu 29.08.2003 r.): - czy usługa budowlano-montażowa polegająca na rozbudowie bloku przeróbki osadów oczyszczalni ścieków jest opodat ...

Czy w treści faktury opisującej czynności(w tym przypadki budowlane) powinno być podane, np: roboty budowlane wg protokołu montaż scian i stropów 5 kondygnacji?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2003r. przesłane przez Izbę Skarbową w Łodzi w dniu 22.12.2003r. i uzupełnione pismem z dnia 16.01.2004r. o własne stanowisko i opłatę skarbową, stanowiące zapytanie w przedmiocie elementów składowych wystawianych faktur VAT, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Zgodni ...

Generowanie strony w 5 ms