Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby cukiernicze

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do produkowanych wafli o symbolu PKWiU 15.82.13.30.00?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo złożone w tut. Urzędzie w dniu 30.06.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytania w sprawie stawki podatku od towarów i usług na produkowane przez podatni ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje po dniu 1.05.2004 r. na wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego o numerze statystycznym PKWiU 15.81.12-00.15?

W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 27.04.2004 r. (bez znaku), uzupełnione pismem z dnia 2.06.2004 r. o treści: jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje po dniu 1.05.2004 r. na wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego o numerze statystycznym PKWiU 15.81.12-00.15, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 ...

Dot. stawki podatku od towarów i usług jaka obowiązuje pod dniu 1 stycznia 2005r. na wyroby ciastkarskie świeże, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.81.12-00.15, 15.81.12-00.16 oraz 15.81.12-00.90.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich świeżych, określoną symbolem PKD- 15.81.B. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej podatnik zamierza produkować wyroby sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.81.12-00.15, 15.81.12-00.16 oraz 15.81.12-00.90. Zdaniem pytającego stawka podatku VAT po 1 stycznia 2005r. na te wyr ...

Jakie stawki podatku od towarów i usług na wyroby piekarnicze i ciastkarskie świeże.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 7 marca 2005r. (data wpływu do tut. Organu: 09.03.2005r.), uzupełnionego dnia 2 czerwca 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sp ...

Jaka stawka podatku VAT powinna zostać zastosowana dla wyrobu cukierniczego "blok orzechowy" mieszczący się w grupowaniu PKWiU 15.84.23-90.00 ?

Pismem z dnia 08.06.2005 r. (sprecyzowanym pismem z dnia 17.06.2005 r.) podatniczka wniosła podanie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na wyrób cukierniczy "blok orzechowy" mieszczący się w grupowaniu PKWiU 15.84.23-90.00. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowic ...


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest producentem wyrobów ciastkarskich z ciasta parzonego – określonych jako świeże. Wyroby te Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych sklasyfikował do grupowania: PKWiU 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby ciastkarskie z dodatkiem środka słodzącego). Jak wynika z pisma Urzędu Statystycznego - dla celów podatkowych - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 1997r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm./, zgodnie z którą wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego – określone przez producenta jako świeże sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 15.81.12-00.13 „Wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego”. Jak wynika z wniosku do produkowanych wyrobów ciastkarskie nie używa się środków spulchniających, gdyż następuje ono podczas obróbki termicznej, w piecu w wysokiej temperaturze. Ponadto, do ww. wyrobów nie dodawane są żadne przedłużacze trwałości. Po wypieku wyroby posiadają cechy organoleptyczne wyrobu świeżego. Produkt nie zawiera substancji chemicznych, z tego względu należy uznać go za świeży. W złożonym wniosku wystąpiono z zapytaniem czy wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% bądź 22%? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym wyroby ciastkarskie, ze względu na swoją recepturę należy uznać za wyroby świeże, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 30 września 2005r., uzupełnionym w dniu 04 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisem ...

Czy powstanie obowiązek rozliczania VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania słodyczy klientom apteki poprzez wyłożenie ich na sali ekspedycji ?.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r .Nr.8, poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 22-02-2006r pismem (wpływ 24-03-2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej; - ustalenia obowiązku rozlicza ...

Jaką zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich pakowanych w pudełka i foliowanych o dłuższym okresie przydatności do spożycia wynoszącym 90 dni ?

Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2006 r. (data wpływu 11.05.2006 r.) Podatnika, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierd ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży wyrobów piekarniczych i ciastkarskich świeżych oraz wyrobów o przedłużonym terminie spożycia (PKWiU 15.82.11-50.00)?

Dnia 7 marca 2006r. podatnik złożył wniosekk - w trybie art. 14 a §1 Ordynacji podatkowej - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej wysokości stawek podatku VAT w przypadku sprzedaży wyrobów piekarniczych i ciastkarskich świeżych oraz wyrobów o przedłużonym terminie spożycia. W ...

Generowanie strony w 24 ms