Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakwaterowanie

Czy w przedstawionej sytuacji kwota 500 zł dotycząca świadczeń ponoszonych przez pra-codawcę z tytułu zakwaterowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy każdego z pracowników osobno i czy w konsekwencji suma kwot wydatkowanych na każdego z pracowników stanowi koszty uzyskania przychodów spółki, czy też kwota ta stanowi górny limit, do którego pracodawca może z tego tytułu ponosić wydatki?

Spółka zakwaterowała na podstawie umów najmu swoich pracowników posiadających miejsce zamieszkania poza miejscem siedziby zakładu pracy, w kwaterach prywatnych przezna-czonych na cele zbiorowego zakwaterowania. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opod ...

Żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju przysługuje równoważnik pieniężny na wynajęcie lokalu mieszkalnego. Dodatkowo w przypadku braku możliwości nieodpłatnego umeblowania i wyposażenia mieszkania, żołnierzowi przysługuje ryczałt w wysokości 15% równoważnika. Czy przy wypłacie przedmiotowych świadczeń zastosowanie będzie miał art. 21 ust. 1 pkt 110 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych na mocy którego świadczenia te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypł ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. zwrotu usług hotelowych pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 16 września 2004 roku, dotyczące udzielenia w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usługi zakwaterowania własnych pracowników opłacających czynsz ?

W związku z pismem z dnia 23.08.2004 r. nr 133/2004 w sprawie stawki podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137, poz. 926 ze. zm.), informuje, że : Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 oraz pozycją nr 140 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D ...

W jaki sposób powinniśmy rozliczać i ujmować w księgach koszty zakwaterowania (zarówno pracowników jak i pracowników podwykonawców) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2004 r. dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakwaterowaniem pracowników podwykonawcy, wyjaśnia: Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dni ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: ryczałt za oświetlenie kancelarii, ekwiwalent pieniężny za używanie własnych telefonów do rozmów służbowych, dochód z tytułu wynajmu mieszkania dla pracownika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 , poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje i wyjaśnia: 1) Opodatkowanie ryczałtu za oświetlenie kancelarii.Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju w ...

Czy za okres V-VII 2004 r. należy wystawić faktury korygujące w odniesieniu do usług zakwaterowania pracowników, dla których to usług został naliczony i odprowadzony 7% podatek VAT ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 14.10.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Sytuacje, w których istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej uregulowane są w przepisie § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.0 ...


Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i usługi zakwaterowania? Czy jest obowiązek ewidencjonowania tych usług na kasie rejestrującej?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 07.06.2004 r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia ...

Czy usługi stołówkowe są opodatkowane VAT ? Czy usługi krótkotrwałego zakwaterowania uczniów są opodatkowane VAT ? Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT usług wynajmu pomieszczeń szkoły dla innych jednostek budżetowych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż wysokość opodatkowania uzależniona jest w VAT generalnie od statystycznego zaklasyfikowania danego towaru lub usługi. Zespół Szkół do niniejszego zapytania dołączył pismo Urzędu Statystycznego w Kielcach, który świadczone przez szkołę usługi sklasyfikował odpowiednio: usługi stołówkowe symbol P ...

Generowanie strony w 9 ms