Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia przedemerytalne

Czy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 r. zostało sporządzone w sposób prawidłowy wg danych zawartych w informacjach wystawionych przez płatników ZUS oraz PUP w sytuacji, gdy w roku podatkowym 2003 nastąpił zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia przedemerytalnego za okres przyznania emerytury?

W dniu 14.04.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo pani Danuty H. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Podatniczka zwróciła się do organu podatkowego z następującym pytaniem: czy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 r. zostało sporządzone w sposób prawidłowy wg danych zawartych w informacjach wystawionych przez płatników ...

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Zakładzie, do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są emeryci i byli pracownicy Zakładu, w tym również ci, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy otrzymują świadczenia przedemerytalne. Strona zwraca się z pytaniami: 1. Czy byli pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne, objęci są normą art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym, czy pomoc rzeczowa z ZFŚS dla takich osób jest wolna od podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. 2. Czy pomoc rzeczowa w postaci upominku otrzymanego przez pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na świadczenie przedemerytalne, wręczonego po dacie rozwiązania stosunku pracy, objętą jest normą art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy i tym samym zwolniona z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł. Zdaniem Strony pomoc rzeczowa, o której mowa w pytaniach otrzymana przez byłych pracowników Zakładu, z którymi rozwiązano stosunek pracy i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od osób fizycznych.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymane przez emerytów i rencistów w związku ...

Czy od jednorazowej wypłaty zaległego zasiłku przedemerytalnego płatnik przy poborze zaliczki na podatek dochodowy winien zastosować pomniejszenie o którym mowa w art. 32. ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fiz., w sytuacji gdy świadczeniobiorca pobierał rentę?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta w odpowiedzi na Państwa pismo złożone dnia 13 września 2004 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie wygląda następująco: Pan X.X. w okresie od 09.03.1999 r. do dni ...

Dotyczy sposobu opodatkowania oraz sposobu przekazania informacji o wysokości przychodu i pobranych zaliczkach.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 02 grudnia 2004r. uzupełniony w dniu 08 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu sprawy, ... dokonuje wypłat świadczeń pieniężn ...

W jakiej wysokości należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od wydanych przez naszą firmę talonów osobom, które pobierają świadczenia przedemerytalne płatne przez ZUS?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.11.2004 r. i uzupełnienie z dnia 29.11.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Jak należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego, wypłacane byłym pracownikom, pobierającym świadczenia przedemerytalne ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krakowie Nowej Hucie zgodnie z art. 14a § 1 Ustawy z dnia 1997.08.29 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 2003.10.09 (data wpływu do urzędu) nieuzupełnione przez płatnika, pomimo wezwania do uzupełnienia braków zgodnie z art. 169 § 1 § 2 ww. ustawy, wyjaśnia: Zgodnie z art. 37k ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. ...

Dotyczy opodatkowania kwoty dofinansowania do wycieczki krajowej turystyczno – krajoznawczej (150,00 zł) oraz wartości otrzymanego bonu towarowego (50,00 zł) przez byłych pracowników, tj. emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na zasiłku i świadczeniu przedemerytalnym.

POSTANOWIENIE Na podstawie: - art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w … z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie płatnika Naczelni ...

Czy należy naliczyć i pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od ustawowych odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku przedemerytalnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z podaniem Jednostki z dnia 14-10-2005r. uzupełnionym pismem, które wpłynęło dnia 09-11-2005r. dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fiz ...

Czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz podatnika winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dnia 07.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Powiatowego Urzędu Pracy, uzupełniony pismem z dnia 16.12.2005 r.(do wniosku załączono kserokopią wyroku Sądu Rejonowego z dnia 06.04.2005 r.), z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz powoda winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych? Z przed ...

Opodatkowanie świadczenia przedemerytalnego dla byłych pracowników PGR.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 08.12.2005r, uzupełnione pismem z dnia 08.12.2005r w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące kwesti ...

Generowanie strony w 123 ms