Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot świadczenia

Czy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 r. zostało sporządzone w sposób prawidłowy wg danych zawartych w informacjach wystawionych przez płatników ZUS oraz PUP w sytuacji, gdy w roku podatkowym 2003 nastąpił zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia przedemerytalnego za okres przyznania emerytury?

W dniu 14.04.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo pani Danuty H. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Podatniczka zwróciła się do organu podatkowego z następującym pytaniem: czy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 r. zostało sporządzone w sposób prawidłowy wg danych zawartych w informacjach wystawionych przez płatników ...

W jaki sposób może odzyskać resztę pobranego podatku.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 24.11.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 24.11.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej ...

Czy można dokonać odliczenia od uzyskanego w 2005r. dochodu kwoty zwróconej prowizji z tytułu umowy zlecenia zawartej w 1999r. na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),po rozpatrzeniu wniosku Pana A. B. zam. Radom, ul. ... z dnia 20.01.2006r. (data wpływu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...

Czy pracownik powinien rozliczyć się ze zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego w latach 2004-2005 w zeznaniu podatkowym za 2005r., w którym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykaże jako odliczenie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku .... z dnia 26 lipca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świad ...

W jaki sposób dokonać odliczenia nadpłaconych w latach 2002-2003 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 17.01.2006r. (uzupełnionym w dniu 21.02.2006r.). W dniu 17.01.2006r. złożyła Pani wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy kwoty umorzonych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Z. na podstawie art.76 ust.7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) stanowią u osób, które pobrały to świadczenie, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem i czy powstaje obowiązek sporządzenia Informacji PIT -8C przez ten Organ ?

I. Stan faktyczny. W piśmie skierowanym przez Waszą jednostkę do tut. Organu dnia 20.04.2006 roku (wpływ do tut. Organu 24.04.2006 roku) zwrócono się z zapytaniem czy kwoty umorzeń nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, dokonywanych przez Waszą jednostkę na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z ...

Czy przedstawiony przez płatnika sposób wyliczenia podatku dochodowego od wypłaconych w 2006 roku zaległych uposażeń za lata 2003-2006 żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej słuzby wojskowej i przywróconemu do służby, jest słuszny i czy należy dokonać korekt deklaracji podatkowych płatnika i podatnika (PIT-4 i PIT-11) za lata 2003-2006?

W dniu 14.06.2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika , z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie decyzji personalnej Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego został zwolniony żołnierz przechodząc na emeryturę. W tym samym dniu pobrał na ...

- dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Janusza G. zam. w Elblągu. ul. ... ../.., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Nr PD3 415-41 06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

1) Czy umorzona wartość nienależnie otrzymanych świadczeń rodzinnych podlega opodatkowaniu pod. doch. od osób fizycznych? 2) Czy istnieje i w jakich sytuacjach obowiązek sporządzania ORD-TK?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2007 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione s ...

Czy pracodawca ma możliwoć wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot kwoty podatku od wpłaty brutto niezależnie wypłacowego świadczenia pracownikowi?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005roku Dz. U. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku płatnika .... z dnia 08.05.2006r. /data wpływu do tutejszego organu podatkowego 09.05.2006r./ uzupełnionego pismami z dnia 12.06.2006r., 21.07.2006r i z dnia 25.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do z ...

Generowanie strony w 13 ms