Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynki zbiorowego zamieszkania

1) Czy do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budynkiem mieszkalnym w zakładzie poprawczym należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% czy 22%? 2) Czy stawka 7% w/g załącznika nr 3 do ustawy VAT ma zastosowanie wyłącznie do realizacji umów w ramach budownictwa społecznego?

1. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku 7%. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym rozumie się roboty budowlane dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego (art. 146 ust. 2 ww. ustawy ...

Czy można stosować stawkę 7 % VAT na usługę remontową wykonywaną w akademikach studenckich?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyncja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.10.2004 r.) zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następujaco: Przedmioto ...

Czy budynki kościołów wchodzą w skład PKOB wymienionych w poz. 161 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług i są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2004 r., w sprawie opodatkowania robót budowlanych związanych z budynkami kościołów i innych związków wyznaniowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej wyjaśnia, że powyższa kwestia uregulowana została w art. 2 ust. 12, art. 41, ar ...

Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowana w przypadku remontu budynku, w którym zamieszkują żołnierze?

Zdaniem Podatnika przeprowadzenie remontu budynku, w którym zamieszkują żołnierze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%. Podatnik ma jednak wątpliwości, czy dla ww. czynności jest to stawka właściwa. W odpowiedzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od tow ...

Dom Pomocy Społecznej w P. zwraca się z prośbą o wyjaśnienie naliczenia podatku VAT na roboty budowlane obejmujące: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne przeprowadzane w tutejszym Domu (pałac zabytek).

Zgodnie z art. 146c ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 545) w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Z definicji obiektów budown ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi remontowe prowadzone w domu dziecka ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2004 r. dotyczące opodatkowania usług remontowych prowadzonych w Domu Dziecka informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( ...

Czy usługa rozbudowy istniejącej plebani w zakresie dobudowy klatki schodowej i garażu podlega przy sprzedaży opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 05.01.2005r. (data wpływu 11.01.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 31.01.2005r. (data wpływu 01.02.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi budowlane dotyczące budowy obiektu klasztornego sklasyfikowanego przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wg PKOB do grupy 113 "Budynki zbiorowego zamieszkania" ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka buduje obiekt klasztorny, którego przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona będzie na cele mieszkalne dla sióstr zakonnych oraz trzy pokoje gościnne i mieszkanie dla księdza kapelana. Do 30 kwietnia 2004 r. usługi budowlane dotyczące tego obiektu bezspornie podlegały opodatkowaniu według preferencyjnej stawki 7 %. Mając na ...

Firma zwraca się z zapytaniem o stawkę podatku VAT na budowę, remonty oraz bieżącą konserwację budynków mieszkalnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych (PKOB 1130).

W sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanowiono uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony za prawidłowe.Na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z p. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki ...

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku internatu Ochotniczych Hufców Pracy ?

W dniu 25.04.2005 r. Podatnik wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót remontowo-budowlanych budynku internatu OHP. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w ...

Generowanie strony w 5 ms