Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyskoteka

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do działalności dyskotek i dansingów (PKWiU 92.34.12)?

Usługi polegające na organizowaniu dyskotek i dansingów sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 92.34.12 są zwolnione od podatku VAT na podstawie poz.11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/. Podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności (równ ...

Spółka świadczy usługi związane z działalnością dyskotek według symbolu PKWiU 92.34.12. Jaką stawką VAT powinny być objęte te usługi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z państwa pismem z dnia 1.07.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie o treści: spółka nasza świadczy usługi związane z dział ...

dotyczy stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż biletów wstępu na dyskotekę

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku w piśmie z dnia 23.08.2004 r. (znak: US-PP/443/31/04) informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W piśmie skierowanym do Urzędu Skarbow ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować działalność polegającą na organizowaniu dyskotek i koncertów oraz sprzedaż biletów wstępu do dyskoteki i na organizowane koncerty zespołów muzycznych?

Zgodnie z poz. 11 Zał. Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) od podatku zwolnione są usługi związane z kulturą PKWiU ex 92 z wyłączeniem m.in. wstępu na koncerty, spektakle i imprezy (PKWiU 92.31.2, 92.32.10, 92.33, 92.34.11). Zdaniem Pytającego usługi dyskotek są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.34.12-00.00, natomiast usługi organizowania kon ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę .

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach udzieloną pismem z dnia 09.07.2004 r. nr PP/4431/6/AZ/04 na zapytanie podatnika w zakresie - opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę wskazując, że usługa sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę zaklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 92.34.12.?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 , poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.01.2005r. (data wpływu do organu 28.01.2005r.) stanowisko Strony dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży biletów ...

Wysokość opodatkowania usług polegających na organizowaniu dyskotek i zabaw tanecznych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze sprzedażą biletów).

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25 marca 2005r., uzupełnionego pismem z dnia 5 kwietnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu dokonując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacji art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Pani Justyny C zamieszkałej w Ś ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży biletów wstępu na skałki wspinaczkowe PKWiU 92.72.12-00, udostępniania stołów bilardowych PKWiU 92.72.12-00, biletów wstępu na dyskotekę w czasie której prowadzone jest karaoke PKWiU 92.34.12.-00 ?

Na podstawie art. 14a – 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług jakiej podlegają usługi opodatkowania bil ...

Dotyczy zwolnienia w okresie od maja 2004r. do maja 2005r. od podatku od towarów i usług świadczonych przez podatnika usług w zakresie sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki.

Podatnik w swoim piśmie skierowanym do tutejszego organu zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż biletów wstępu na dyskoteki w okresie od 1 maja 2004r. do 31 maja 2005r.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na organizowaniu dyskotek i s ...

Generowanie strony w 6 ms