Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby gotowe

dotyczy stosowania stawki 0-procentową - uznanie dostawy zs wewnątrzwspólnotową

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia: W wyżej wymienionym piśmie strona podaje, iż do dnia 30.04.2004 r. była dostawcą surowca (drewna) dla firmy niemieckiej. Płatnikiem za surowiec był kontrahent z Niemiec. Jednakże surowiec po ...

Czy w świetle art. 16 ust.1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt uzyskania przychodu można uznać odpisy aktualizujące wartość zapasów ww. wyrobów gotowych ?

Stan faktyczny: Spółka o. o. w danym okresie sprawozdawczym dokonała w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych będących na stanie magazynowym w związku z brakiem popytu na te wyroby i obniżeniem się ich wartości użytkowej. W następnym okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży tychże wyrobów po obniżonej cenie. Ocena prawna stanu faktycznego: Obowi ...

Ile wynosi stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, gdy zamawiający nie daje materiału natomiast powierza do wykonania wyrobów narzędzia ?

W związku z Pana pismem z dnia 23.12.2004r. (uzupełnionym w dniu 07.01.2005r.) w sprawie określenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzonej działalności wytwórczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew podziela Pana stanowisko w sprawie informując, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowan ...

Czy sprzedaż oprawek okularowych w połączeniu z soczewkami okularowymi wraz z usługą jako gotowe wyroby w postaci okularów korekcyjnych wykonanych w zakładzie optycznym spełniających kryteria wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 7% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 i poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem dnia 11.05.2005r. (data wpływu do Urzędu12.05.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko dotyczą ...

Spółka przeprowadza okresową analizę zapasów. W jej wyniku dokonuje m.in. likwidacji wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, które utraciły wartość rynkową i handlową. Czy Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów handlowych oraz surowców niezbędnych do wytworzenia wyrobów w przypadku dokonywania okresowych ich likiwdacji?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 27 maja 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 27 maja 2005r. (data złożenia w tut. Urzędzie kwietni ...


Czy w świetle obowiązujących przepisów działalność obejmująca sprzedaż wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKW i U 92.31.10 wytworzonych we własnym zakresie , może podlegać opodatkowaniu według zasad ryczałtu ewidencjonowanego.

W dniu 11.07.2005r. złożył Pan wniosek z zapytaniem , czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm. ) działalność obejmująca sprzedaż wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKW i U 92.31.10 wytworzonych we własnym zakresie , może podlegać opodatkowaniu wed ...

Czy po dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o wartość zakupionego surowca i wyrobów gotowych, których wartość została wcześniej zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 6.06.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpreta ...

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży opraw do okularów korekcyjnych nabytych od producenta, który posiada deklaracje zgodności i przy ich sprzedaży stosuje7% stawkę VAT.Jaką stawką VAT opodatkować usługę optyczną polegającą na wykonaniu okularów z materiału powierzonego lub naprawie okularów korekcyjnych np. wymiana szkieł, przełożenie oprawy itp.

W dniu 7 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wpłynął Pani wniosek, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani między innymi okulary korekcyjne oraz świadczy usługi optyczne. Dostawę okularów korekcyjnych opodatkowuje Pani 7% stawką ...

Czy Spółka stosuje prawidłową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 % do półproduktu spożywczego pn. "flaki wołowe- płprodukt"?

W dniu 29 maja 2006 r. wpłynął do tutejszy Urzędu wniosek PPH "xxxxx xxxx" Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotem zapytania jest zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług do sprzedawanych produktów spożywczych. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym PPH "xxx-xxx" Sp. z o.o. jest produce ...

Generowanie strony w 7 ms