Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedsiębiorcy

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dn.20.01.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19.11.1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z 1999 r. ze zm.) przedsiębiorcą w rozumieniu w.w ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, kt ...

Czy zakup odzieży dla właściciela firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgniarskich stanowi koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ...

Jaki katalog podmiotów mieści się pod pojęciem “osoby prowadzące działalność gospodarczą” użytym przez ustawodawcę w treści art. 82 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Bank specjalizuje się w obsłudze podmiotów będących przedsiębiorcami, korzystających z rachunk ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych oraz hydraulicznych, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jako reprezentant firmy uważam, że powinnam posiadać wysokie wykształcenie. Wobec powyższego podjęłam naukę w wyższej uczelni na kierunku ekonomicznym o specjalności przedsiębiorczość w biznesie. Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji poprzez kształcenie w szkole wyższej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 17 maja 2004 r., uzupełnione w dniu 2 czerwca 2004 r., dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę używać nazwę firmy zawierającą – oprócz mojego imienia i nazwiska także wyrazy „Gospodarstwo Rolne”.

W związku z pismem z dnia 23.04.2004 r. w sprawie używania przez osobę fizyczną nazwy firmy, podczas gdy w deklaracji VAT-7R podaje się wyłącznie nazwisko i dwa imiona, tutejszy organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są między innymi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dlat ...

Czy pożyczka zaciągnięta od innego przedsiębiorcy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych przez spółkę umów w ramach realizowanego przez nią pośrednictwa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też jest czynnością zwolnioną od tego podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 03.06.2004 r. w sprawie podatku od czynność cywilnoprawnych informuje. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnop ...

Czy pożyczkę zaciągniętą z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Uzędu Skarbowego w Krakowie działajac na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w związku z wnioskiem z dnia 27.02.2004 r. (data wpływy do tut. Urzędu 3.03.2004 r.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 9 pkt. 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ...

Czy diety z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uznał, iż informacja udzielona Panu pismem z dnia 06-05-2004 r., znak: OG/005/55/PDI/2004 w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet związanych z wyjazd ...

Czy dochody uzyskane przez spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 23.04.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), wolne ...

Czy przebywając w Niemczech (jako właściciel firmy) mogę doliczać każdego dnia dzienną stawkę diet na wyżywienie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ?

Odpowiadając na zapytanie Pana X z siedzibą w Y z dnia 06.09.2004r., otrzymane przez tut. organ podatkowy w dniu 07.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w związku z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że: Pan X prowadzi firmę j ...

Generowanie strony w 4 ms