Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: licznik

1) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego? 2) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki z tytułu remontów w budynkach gospodarczych? 3) Jakiego rodzaju dokumentację, poza dokumentacją niezbędną do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT, należy prowadzić będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku rolnego?

Ad 1) Z przedstawionego stanu faktycznego wyrażonego w Pana piśmie wynika, iż prowadzi Pan działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i z dniem 1 sierpnia 2004 r. zrezygnował Pan ze zwolnienia od VAT przy dostawie produktów rolnych i świadczeniu usług, przechodząc na zasady ogólne. W gospodarstwie rolnym zai ...

Czy zasadne jest naliczenie podatku VAT od opłat za odczyt licznika wskazującego zużycie wody w związku z opłatą za dostawę wody?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się co do zasady przeniesienie praw ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla sprzedaży liczników energii elektrycznej w 2003 r.?

dotyczy: zapytania Spółki z dnia 05.03.2003 r. skierowanego do UrzęduSkarbowego Kraków - Prądnik w sprawie stawki podatku od towarów i usług w 2003 r. dla sprzedaży liczników energii elektrycznej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 ...

Czy opisany sposób wystawiania faktur za montaż i legalizację licznika jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje m. in. liczniki energii elektrycznej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają procedurze legalizacji. Spółka zleca us ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jest prawidłowy?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje m. in. liczniki energii elektrycznej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają procedurze legalizacji. Spółka z ...

W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego?

Działając na podstawie art.14a § l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem podatnika z dnia 07.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx wyjaśnia: Podatnik jest rolnikiem rozliczającym się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Pytanie dotyczy sposobu ...


Czy Wnioskodawczyni prawidłowo postępuje rozliczając poszczególne media proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez działalność na podstawie otrzymanych faktur VAT (art. 22 pkt 1)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy przychody wynikające z tych faktur należy traktować jako związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu ich na utrzymanie tych zasobów traktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

ewidencja energii elektrycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 5 ms