Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedmiot umowy


Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku na ubezpieczenie samochodu ciężaro-wego w leasingu.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogól-nych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). W grudniu 2003r. podatnik zawarł umowę na użytkowanie samochodu ciężarowego. Zgodnie z warunkami tej umowy na korzystającym ciążył obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu w formie jednorazowej składki obejmującej cały okres umowy leasingu (bez pod ...

Podatnik zwraca się o wyjaśnienie czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, od wykupu z leasingu operacyjnego samochodu Opel Astra o ładowności 570 kg i liczbie miejsc 04.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg gdzie ...

Czy przychody uzyskane w związku z zawartą umową dotyczącą prowadzenia sklepu należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 tejże ustawy)?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłami przychodów są między innymi: - działalność wykonywana osobiście - pozarolnicza działalność gospodarcza Pojęcie „pozarolniczej działalności gospodarczej” zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 6 powołanej wyżej ustawy. Jest nią „działalność zaro ...

1.Czy członek grupy kapitałowej z tytułu transakcji z nierezydentami należącymi do tej grupy na podst. umów ramowych ma obowiązek składania informacji podatkowej ORD-U? 2.Czy zakup obligacji lub waluty na spot (transakcje natychmiastowe), lokaty, forwardy zawierane u pośrednio powiązanego nierezydenta podlegają temu obowiązkowi? 3.Jak przeliczać wartości w EURO skoro umowa była zawarta przed ustaleniem jej kursu przez NBP?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 6 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2004 r.). Zgodnie z przedstawionym w ...

Czy otrzymana od korzystającego kwota należna z tytułuwcześniejszego zakończenia umowy leasingu podlega opodatkowaniu VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy odszkodo ...

1. O ile kwestia odpłatności nie jest istotnym, czyli podstawowym, elementem danej umowy, w oparciu o którą usługa jest świadczona wtedy, jako jej element dodatkowy, pozostawiona jest tylko i wyłącznie woli stron, które mogą, lecz nie muszą, wprowadzić ją do treści stosunku cywilnoprawnego. W praktyce oznacza to, że w takim przypadku tylko i wyłącznie od samych stron zależy, czy kwestia zapłaty za usługę stanie się elementem umowy, których wola zawarta w treści czynności prawnej rodzić będzie w tym zakresie także konsekwencje publicznoprawne w sferze prawa podatkowego. 2. O ile odpłatność usługi nie jest elementem istotnym czynności prawnej, w oparciu o którą dana usług jest realizowana, to o tym czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przesądza treść stosunku cywilnoprawnego, łączącego strony tejże umowy. 3. Gdy kwestia zapłaty za usługę nie stanowi elementu istotnego (koniecznego) umowy, na podstawie której jest realizowana to, w świetle art. 2 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług (...), przyjąć należy, że podlega opodatkowaniu tym podatkiem, gdy z treści umowy bądź okoliczności towarzyszących jej wykonaniu wynika, iż była to czynność odpłatna. W przeciwnym razie usługa, jako nieodpłatna, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać nie będzie, co a contrario wynika z treści przywołanej wyżej normy prawnej.

Wyrokiem z dnia 29 lipca 2004 r., sygn. SA/Sz 1977/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez K, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe M w Szczecinie, decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 września 2003 r., Nr PP.2-4407/18/181/03/KMB w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2000 r. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia nawiąza ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto przejętego przez bank przedmiotu w przypadku, gdy kredytobiorca nie wystawia faktury VAT oraz wartości rynkowej przejętych aktywów z dnia ich wyceny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 09.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 13.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13.10.2005 r. i 28.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy od ustanowienia na rzecz członka Spółdzielni od wydzielonej powierzchni strychowej własnościowego prawa do lokalu w sytuacji, gdy ten członek Spółdzielni miał przydzielone mieszkanie wraz z tym strychem (jako całość) w 1993 roku), nalicza się podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października. 2005 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego 24 października 2005 roku) S.M. w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Strona ma zamiar nabyć udział w nieruchomości: podatek od czynności cywilnoprawnej należy zapłacić od ceny zakupu, czy od ceny rynkowej udziału w nieruchomości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 lutego 2006 r. uzupełnionego dnia 20 lutego 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (je ...

Generowanie strony w 52 ms