Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bursa

W dniu 20 maja 2004r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku bursy szkolnej. Jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto z wyszczególnieniem podatku VAT. Wszyscy z wykonawców, którzy przystąpili do przetargu podali w swoich ofertach cenę brutto z uwzględnieniem 22% stawki podatku VAT. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaka stawka winna być zastosowana przez wykonawców składających oferty w przetargu ? Naszym zdaniem wykonawcy winni byli zastosować 7% stawkę podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo znak ON.II. 0718/14/04 z dnia 09.08.2004r. /złożone 11.08.2004r./, wyjaśnia: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 35, poz. 535) w okresie od dni ...

Dyrekcja Bursy zwraca się z prośbą o wydanie decyzji w sprawie stawek podatku VAT lub ewentualnych zwolnień z podatku VAT prowadzonej przez nas następującej działalności w oparciu o opinię klasyfikacyjną wydaną przez Ośrodek Interpretacji Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi :1.statutowe zapewnienie całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców bursy2.statutowe wyżywienie w zakresie obiadów nauczycieli i młodzieży szkół artystycznych w stołówce bursy3.zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania imprez takich jak : warsztaty i przesłuchania w szkołach artystycznych zapisanych w kalendarzu pod patronatem Ministerstwa Kultury w pomieszczeniach bursy i stołówki bursy, organizowanych przez Min. Kult. lub szkoły artystyczne- jednostki budżetowe4.działalność usługowa w zakresie wyżywienia i zakwaterowania instytucji – podmiotów gosp. spoza bursy- wynajem pokoi mieszkalnych bursy oraz zapewnienie wyżywienia w stołówce bursy5.działalność usługowa w zakresie wyżywienia i zakwaterowania osób prywatnych w pokojach mieszkalnych bursy i stołówce bursy6.wynajem pomieszczeń bursy – świetlic, pokoi podmiotom gospodarczym i osobom prywatnymBursa jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Kultury .Statutową działalnością bursy jest zapewnienie całodziennego wyżywienia i zakwaterowania swoim mieszkańcom – uczniom szkół artystycznych .Stołówka jest integralną częścią bursy i nie stanowi odrębnego podmiotu gospodarczego.

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pismo Jednostki w sprawie stawek podatku VAT , w oparciu o klasyfikację Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr OISK-5672/KU-115/06-4852C/03 z dnia 16.08.2004r. informuje, iż :1) czynności statutowe polegające na zapewnieniu zakwaterowania (z wyżywieniem lub bez) mieszkańcó ...

1.Czy zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu publicznego, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpłatnie jest sprzedażą towarów lub odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT?2.Jaka stawka VAT ma zastosowanie przy robotach budowlano – montażowych w budynkach burs i domów studenckich (PKOB11)?3.Czy usługi sklasyfikowane w PKWiU 75.12.12-00.00 „Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego są zwolnione z VAT?

1). Zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę obniżoną do 7 % w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrast ...

Czy zakwaterowanie oraz usługi stołówkowe świadczone przez bursę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. znak BM2-88/04 uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 1 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wymienione są usługi zakwaterowania w bursac ...

Czy zakwaterowanie oraz usługi stołówkowe świadczone przez bursę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących w przypadku przekroczenia przez bursę obrotu uprawnionego do zwolnienia.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. znak BM/GK43/04 uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 1 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wymienione są usługi zakwaterowania w bursa ...

Pytający ma wątpliwości, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wydawanie posiłków młodzieży mieszkającej w bursie.Zdaniem Pytającego, bursa jako jednostka oświatowa, nie prowadząca działalności gospodarczej, nie powinna płacić podatku VAT.

Bursa jest jednostką oświatową, a całodzienne wyżywienie jest statutowym obowiązkiem placówki. Usługi stołówkowe w bursie świadczone są samodzielnie przez Pytającego. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłat ...

Czy można stosować stawkę 7 % VAT na usługę remontową wykonywaną w akademikach studenckich?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyncja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.10.2004 r.) zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następujaco: Przedmioto ...

W wyniku likwidacji bursy, należności z tytułu najmu lokali wpływają na konto szkoły, która przejęła majątek bursy. Czy wpływy z tytułu sprzedaży, którą bursa rozliczyła w deklaracjach VAT-7, szkoła powinna wliczać do obrotu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika z dnia 12 października 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że szkoła z dniem 1 ...

Czy mogę wystawić fakturę za wykonane usługi remontowo-budowlane w obiekcie bursy szkolnej z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości 7% ?

Działając na podstawie przepisu zawartego w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich na przedstawione w piśmie z dnia 25.11.2004 roku oraz uzupełniającego je z dnia 07.12.2004 r. zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje: Pan ...

Bursa zapytuje: Czy jest zobowiązana do naliczania 7% podatku VAT od usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 55.23.15.-00.00?

P O S T A N O W I E N I E W dniu 08.02.2005r. Bursa Szkolna wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem udzielenie pisemnej interpretacji do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. Pismem z dnia 11.03.2005r. Bursa Szkolna złożyła uzupełnienie do w ...

Generowanie strony w 2 ms