Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności kontrolne

Czy inkasowane podczas kontroli kary z tytułu przejazdu bez biletów stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem VAT (jeżeli tak, to jaką stawką podatku byłyby opodatkowane), czy też obciążenie firmy inkasującej kary za przejazd bez ważnego biletu winno odbywać się poprzez wystawienie przez MZK noty obciążającej na kwotę zainkasowanych kar?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W opisanej sytuacji świadczenie usług stanowi przeprowadzenie kontroli przez zlec ...

Koszty uzyskania przychodów

Podatnik, posiadający status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w oparciu o decyzję wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (po kontroli stwierdzającej naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych w pomieszczeniach zajmowanych przez wymienione Poradnie), zobowiązany został do poniesienia opłaty związanej z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi. W związku ...

Generowanie strony w 6 ms