Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

Czy inkasowane podczas kontroli kary z tytułu przejazdu bez biletów stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem VAT (jeżeli tak, to jaką stawką podatku byłyby opodatkowane), czy też obciążenie firmy inkasującej kary za przejazd bez ważnego biletu winno odbywać się poprzez wystawienie przez MZK noty obciążającej na kwotę zainkasowanych kar?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W opisanej sytuacji świadczenie usług stanowi przeprowadzenie kontroli przez zlec ...

W jaki sposób powinna być opodatkowana kwota 0,20zł doliczana do każdego sprzedanego przez kierowcę w autobusie biletu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2006 r. (data wpływu do urzędu 21.07.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Generowanie strony w 2 ms