Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobyt czasowy

Pytanie Spółki dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw produkcji na podstawie kontraktu menedżerskiego.Obywatel Austrii.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami/ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar zatrudnić na podstawie "kontraktu menedżers ...

Czy i jak należy opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy o dzieło przez Obywatela Kanady posiadającego czasowe zameldowanie w Polsce ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2003 r. uzupełnione o własne stanowisko oraz znaczek opłaty skarbowej w dniu 27.06.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z umowy o dzieło zawartej z obywatelem Kanady zamieszkałym w Polsce, Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z a ...


Czy w przypadku złozenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego bedącego przedmiotem odprawy czasowej rozpoczetej przed 01.05.2004r. pojazd ten korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wnios ...

Dot. zasadności opodatkowania podatkiem VAT w wys. 7% dostawy lokali na cele mieszkalne znajdujące się w budynku, określonym w pozwoleniu na budowę jako rekreacyjny,

W przedmiotowym wniosku Spółka podała, że na terenie dzierżawionym wieczyście uzyskała pozwolenie na budowę budynków apartamentowych, które w pozwoleniu tym określono jako rekreacyjne. W przypadku zainteresowania klientów część lokali znajdujących się w budynkach zostanie wydzielona i sprzedana jako samodzielne lokale mieszkalne, gdyż budynki te spełniają wszelkie wymogi przewidziane dla budynków ...

- dotyczy zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku złożenia rocznej informacji o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-3R).

Pismem z dnia 31 stycznia 2006r. (wpływ 2.02.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 10.03.2006r., Bank złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank obsługuje rachunek bieżący Klienta, który prowadzi na terenie województwa Warmińsko-Mazurs ...

Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006 roku w miejscowości Rabka-Zdrój ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach op ...

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wobec żołnierzy zawodowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Ulga meldunkowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...


Generowanie strony w 14 ms