Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie składników majątkowych

Czy powinniśmy zwrócić odliczone od podatku kwoty w wysokości 30% zgromadzonych oszczędności na rachunku w kasie mieszkaniowej w przypadku: 1. dokonania przeniesienia zgromadzonego wkładu na rachunku na rzecz dziecka lub, 2. zakupu za zgromadzone w kasie mieszkaniowej oszczędności, dwóch mieszkań, a następnie przekazania tych mieszkań w formie darowizny dzieciom ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25.02.2004 roku, uzupełnione 25.02.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Pytanie Pana dotyczy ewentualnej konieczności zwrotu odliczonych od podatk ...

Pomiędzy datą zawarcia umowy spółki, z którą to datą wniesione zostanie do spółki całe przedsiębiorstwo, a datą zarejestrowania spółki w KRS , z którą rozpocznie ona swój właściwy byt prawny, upłynie określony przedział czasu. W związku z powyższym: - w której z tych dat nastąpi (w sposób prawnie skuteczny) przeniesienie własności składników majątkowych i zobowiązań na otrzymującego aport, tj. spółkę z o.o.? W związku z tym, która z tych dat będzie właściwa dla rozpoczęcia w spółce naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem?- czy wnoszone w ramach całego przedsiębiorstwa nieruchomości będą prawnie skutecznie prze-niesione już na podstawie oświadczenia woli sformułowanej w akcie notarialnym o wniesieniu przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki, czy dopiero po zarejestrowaniu umowy spółki przez sąd rejestrowy?- czy składniki wniesionego majątku obrotowego będą mogły być w spółce kosztem uzyskania przychodu (materiały, wyroby gotowe, itd.) po dacie zawarcia umowy spółki, czy dopiero po dacie rejestracji w KRS?- jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywoła u wnoszącego (osoby fizycznej) i u otrzymującego aport (osoby prawnej) wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki w zamian za udziały w kapitale tej spółki?

Podatnik (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą (księgi rachunkowe) i będący podatnikiem podatku VAT, zamierza wnieść (pod rządami przepisów kodeksu spółek handlowych) przedsiębiorstwo do nowo utworzonej spółki z o.o. W skład wnoszonego przedsiębiorstwa będą wchodziły składniki aktywów trwałych (w tym: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie ) i składniki aktywów o ...

Zobowiązania podatkowe

Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie art. 66 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Szczególny charakter tego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego polega na tym, iż pieniężna wierzytelnoś ...

Spółka (podatnik), akcentując fakt, iż “te same jednostki samorządu terytorialnego są zarówno wspólnikami w/w Spółki (...), jak i członkami w/w Związku Komunalnego,” reprezentuje pogląd, iż opisane podwyższenie kapitału zakładowego nie wywoła “obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych”, bowiem w sprawie znajdzie “zastosowanie (...) art. 8 pkt 4” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, mówiący, że zwalnia się od tego podatku jednostki samorządu terytorialnego.

Stan faktyczny Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego- podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez włączenie mienia związku komunalnego “w postaci nieruchomości i środków ruchomych.” Ocena prawna stanu faktycznego W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ...

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Zamierzają wprowadzić do majatku spółki cywilnej nieruchomość , która jest ich własnością małzeńską. Małżonkowie uważają, ze w przypadku spółki cywilnej zawartej między małżonkami wystarczy wniesienie nieruchomości do umowy spółki jako wkład. Pytanie małżonków brzmi; czy konieczna jest forma aktu notarialnego ażeby nieruchomość została skutecznie wprowadzona do majątku spółki i istniała możliwość odpisów amortyzacyjnych?

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 listopada 2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących dokonywania odpisów amortyzacyjnych w spółce cywilnej małżonków od nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku wyjaśnia; z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż do spółki cywilnej małżonków wniesiony zost ...

Czy wniesienie majątku spółki cywilnej do firmy prowadzonej przez jednego ze wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawieNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko ...

Czy przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła Ona umowę sprzedaży, na podstawie której zobowiązała się przenieść na nabywcę zorganizowaną część przedsiębiorst ...

Czy umowa cesji dotycząca przeniesienia części zobowiązań, należności i środków trwałych oraz obrotowych na osobę trzecią, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz.60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Sp. z o.o. na ...

Czy wniesienie wkladu niepieniężnego jako aport rzeczowy do spółki kapitałowej oraz odsprzedaży tej spółce nabytych wcześniej usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 09 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.02.2005 r.) uzupełnionego pismami z dnia 12.04.2005 r. oraz z dnia 11.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do z ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy czy czynność polegająca na podziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki dzielonej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z o. o. części majątku spółki dzielonej w postaci zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym dalszym istnieniu spółki dzielonej (która kontynuować będzie dotychczasową działalność w zakresie handlu i usług) - spowoduje powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług po stronie spółki dzielonej lub nowo zawiązanej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 13.04.2005 r., znak: PUS.II/443/26/2005, w ten s ...

Generowanie strony w 76 ms