Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transakcja wewnątrzwspólnotowa

Kiedy powstanie obowiązkek podatkowy w przypadku, gdy Spółka przed planowaną na lipiec 2004 r. transakcją wewnątrzwspólnotową - dostawa towarów do kontrahenta z Niemiec, otrzymała od niego w czerwcu zaliczkę na poczet tej dostawy w wysokości 50% ceny.

Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie regulują przepisy art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części należności. Podatnik mo ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości rozliczenia zakupu usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w zakresie obsługi budowy zlokalizowanej na terytorium Francji oraz sprzedaży usługi w zakresie prac montażowych świadczonych na terytorium Francji i prac projektowo – planistycznych wykonywanych w Polsce a związanych z budową w tym kraju.

Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytoriumkraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe na ...

dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku zakupu towaru od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych transportowanego z Francji

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.06.2004 r. (z datą wpływu 8.06.2004 r., bez znaku, wraz z uzupełnieniem z dnia 17.06.2004 r., data wpływu 21.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Wątpliwości podatnika dotyczą rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku zak ...

1. Jaki jest termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Podatnika do środków trwałych, dokonywanego na rachunek bankowy podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia? 2. Czy po wykreśleniu podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE prawo do zwrotu (w terminie 60 dni) różnicy podatku wynikającego z nabycia środków trwałych będzie przysługiwało Podatnikowi (który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia) od miesiąca, w którym otrzyma z Urzędu Skarbowego potwierdzenie wykreślenia go z rejestru? 3. Czy zastosowanie instytucji skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może nastąpić na wniosek Podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia?

Ad. 1 Zdaniem Podatnika, termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Spółkę do środków trwałych, realizowanego na rzecz podmiotu zarejestrowanego od czerwca 2004 r. jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożen ...

Stan faktyczny: Spółka jest od kilku lat eksporterem i importerem produktów do Unii Europejskiej. Zdarza się, że dostajemy opusty cenowe lub bonifikaty od naszych dostawców. Opusty te dotyczą dostaw z kilku miesięcy i kilkunastu faktur. Do tej pory dokumentowane to było notami uznaniowymi wystawianymi przez naszego dostawcę. Odbywało się to poprzez korektę kosztów bez korygowania V AT. Sytuacje takie zachodzą również po 1 maja 2004 roku . Pytanie: 1. Czy w przypadku opustów i bonifikat dotyczących Unii Europejskiej przed l maja 2004 roku możemy dalej przyjmować noty wystawione (datowane) po l maja 2004 roku i nie korygować wartości zakupów i związanego z tym V A T? Czy po otrzymaniu takiej noty możemy również wystawić notę uznaniową naszemu odbiorcy, jeżeli chcielibyśmy udzielić mu takiego samego opustu (bonifikaty)? 2. Czy w sytuacji opisanej powyżej noty te powinny być wykazywane w deklaracji V A T i za jaki miesiąc ? 3. Czy korekty wystawiane przez dostawcę z Unii Europejskiej powinny ściśle spełniać wymogi dotyczące faktur korygujących zawarte w § 19 cyt. Rozporządzenia ( w tym zawierać w/w wyrazy) aby zostały uznane za fakturę korygującą ? 4. Czy S.A. może odliczyć VAT naliczony również w maju mimo, że nie otrzymała towarów w tym miesiącu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.07.2004 r., znak 2239/P/03DF-ZM o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśniam, co następuje: Do 30 kwietnia 2004 r. obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...


Podatniczka świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy m.in. na rzecz kontrahentów z państw Unii Europejskiej. Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie przez odbiorcę usług statusu podatnika VAT UE?

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.09.2004 r. (data wpływu do tut. organu 11.10.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9.11.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak ni ...


Zasady wystawiania faktur VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur zostały określone w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaró ...

dotyczy składania informacji kwartalnych z transakcji wewnątrzwspólnotowych

T. zwróciła się z zapytaniem dotyczącym składania informacji kwartalnych z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedstawiając zapytanie spółka podała, iż ma wątpliwości czy w związku ze świadczeniem usług transportowych (dostawa usług) ma obowiązek sporządzać informacje kwartalne z wewnatrzwspólnotowych dostaw. Spółka nadmienia, iż jest firmą transportową, która świadczy usługi transportowe w tym ta ...

Generowanie strony w 33 ms