Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgłoszenie aktualizacyjne

1) Czy w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, w myśl których Apteka przestała być wyodrębnionym podatnikiem, Y powinna dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w Podlaskim Urzędzie Skarbowym ? 2) Czy w zakresie rozliczeń Apteki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych właściwy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego ?

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowad ...


Podatnik zwraca się o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. czy i jakie konsekwencje może ponieść Spółka w rozliczeniu podatku VAT, jeżeli w załączniku VAT-R/UE do zgłoszenia aktualizacyjnego VAT – R nie zaznaczyła poz. B 4. p-kt 4 (nabycia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towaru)? 2. czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT zawartego w kopiach otrzymanych z Urzędu Celnego?

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszeg ...

Czy w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP powinny być zamieszczone imiona i nazwiska wspólników spółki cywilnej?

Stan faktyczny: Do dwuosobowej dotychczas spółki cywilnej z dniem 1 września 2004r. doszedł trzeci wspólnik, co zaskutkowało zmianą umowy spółki, w tym – m. in. zmianą nazwy spółki. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142, poz. 702 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne ...

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch rodzajów działalności gospodarczej – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego - w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jaki jest sposób ujawnienia nowej działalności w urzędzie skarbowym, jaki jest sposób prowadzenia księgowości tych działalności w przypadku gdy dotychczasowa działalność rozliczana jest w oparciu o księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia informacji w następujących sprawach: 1) możliwości prowadzenia dwóch działalności gospodarczych – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego- w oparciu o wpis do ewidencji dzia ...

Czy należy zgłaszać w urzędzie fakt wynajęcia pomieszczenia magazynowego?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności jest "sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową". W formularzu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 (złożonego w dniu 02.09.2004 r.) podatnik nie wykazał stałego miejsca wykonywania działalności. W dniu 25.10.2004 r. podatnik zawarł umowę z Miejską Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Kaliszu dotyczącą d ...


Dotyczy możliwości podpisywania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 2 przez podmiot, któremu udzielono do dokonania powyższych czynności pełnomocnictwa szczególnego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Ordynacja podatkowa.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku … Spółki z o.o. z siedzibą w … o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Spółki, w części dotyczącej możliwości podpisywania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 2 ...

1. Czy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą pomimo odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nadal winni rozliczać się na dotychczasowych zasadach w zakresie podatku od towarów i usług, posługując się numerem NIP podatnika zarejestrowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług spowoduje wykreślenie męża z ewidencji działalności gospodarczej?2. Czy w związku ze zmianami w ewidencji działalności gospodarczej należy od dnia 01.01.2005r. skorygować rozliczenia podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług na dotychczasowych zasadach przez małżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą posługując się numere ...

Podatnik pyta, czy zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników winno być dokonywane odrębnie dla każdego oddziału i odrębnie dla centrali (centrala i 4 oddziały rozliczają się w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym a jeden oddział w Urzędzie Skarbowym w Opolu). Wg podatnika właściwym w zakresie identyfikacji podatkowej jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zarówno dla centrali jak również dla jej wszystkich oddziałów.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż podmiot jest Spółką posiadającą pięć oddziałów oraz tzw. Centralę (położoną na terenie właściwości Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego) - każdy z nich samodzielnie sporządza bilans oraz posiada m. in. odrębne rachunki bankowe oraz odrębne siedziby. Ponadto każdy z oddziałów prowadzi działalność gospodarczą w różnych obszarach, chociaż wszystkie zajmują ...

Generowanie strony w 30 ms