Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: statek morski

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi teatralne , estradowe, cyrkowe? Świadcząc usługi powyższe na statkach obcych bander poza terytorium Polski jak naliczać VAT? Czy należy traktować powyższe usługi jako dostawę usług wewnątrzunijnych?

W odpowiedzi na pismo w sprawie stawki podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zakwalifikowanej do symbolu PKWiU : 92.31.21-00.10 - usługi teatralne i estradowe92.31.22-00.00 - usługi swiadczone przez autorów, kompozytorów, rzeżbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów92.34.11-00.00 - usługi cyrkowejak również w sprawie opodatkowania w/w usług na statkach obc ...

Czy można stosować stawkę 0 % dla dostawy części do środków transportu morskiego, jeżeli zamawiającym jest firma zagraniczna, miejscem dostawy jest stocznia krajowa, a ostatecznym odbiorcą armator zagraniczny?

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. drzwi do montażu na statku. W sytuacji opisanej w zapytaniu podatnik otrzymuje zamówienie od firmy holenderskiej, działającej w imieniu stoczni holenderskiej, na wykonanie drzwi z dostawą do polskiej stoczni. Stocznia holenderska zamawia wykonanie części statku w polskiej stoczni, po czym jest ona dostarczana do dokończenia w s ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem czy dokonywana na rzecz pośrednika dostawa części do silników na jednostki pływające podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku od towarów i usług.Zdaniem Pytającego stosowanie stawki podatku Vat w wysokości 0% do dokonywanej dostawy jest zgodne z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik dokonuje dostawy części do silników okrętowych na jednostki pływające różnych bander. Sprzedaż następuje na rzecz firmy, która bezpośrednio zaopatruje statki w wymienione towary. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dost ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy świadczone w przedstawiony sposób usługi (nazywa je przy tym usługami spedycyjnymi) są usługami o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz.268 ze zm.) i tym samym czy pobierana przez Podatnika prowizja spedycyjna podlega opodatkowaniu stawką 0%. Zdaniem Podatnika świadczone przez Niego usługi, jako spełniające wymienione w przepisie § 60 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia kryteria, opodatkowane są stawką 0%.

Stan faktyczny: Podatnik podaje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi spedycyjne, w tym również w odniesieniu do towarów znajdujących się na terenie portów morskich. Podatnik rozpoczyna wykonywanie na terenie portu usług obejmujących: przeładunek towaru ze statku, do i z magazynu, kontrolę ilościową i jakościową towaru, składowanie towaru, składowanie i konfekcjonowani ...

W ocenie Podatnika usługi przeładunkowe w porcie morskim na tankowce (załadunek i rozładunek towarów na/z statki – tankowce) są objęte zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług stawką podatku 0%, ponieważ tankowce zostały wymienione w art. 83 ust. 1 pkt b ustawy wśród statków, których dotyczy stawka 0%.

Stan faktyczny: Podatnik wykonuje usługi przeładunkowe ropy i produktów ropopochodnych z/do rurociągów przesyłowych na/z tankowce w Porcie Północnym w Gdańsku na zlecenie kontrahentów krajowych (rafinerie polskie) oraz zagranicznych (przedsiębiorstwa rosyjskie, niemieckie oraz spółka cypryjska). W każdym przypadku ropa lub produkty ropopochodne są i pozostają własnością zlecającego usługę. Ocena p ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży części do silników transportu morskiego i rybołówstwa morskiego na rzecz producentów krajowych, którzy montują je w silnikach, a następnie na statkach ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 22.12.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stawkę podatku w wysokości 0% stosuje ...

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy dostawy wyrobów alkoholowych na pokłady statków i samolotów z przeznaczeniem ich do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych korzystają z preferencyjnej stawki 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy dostawy wyrobów alkoholowych na pokłady statków i samolotów z przeznaczeniem ich do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych korzystają z preferencyjnej stawki 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Podatnik wskazuje, iż dokonuje dos ...

Czy świadczone przez Spółkę usługi polegające na montażu i demontażu rusztowań w związku z remontem statku wymienionego w klasie PKWiU pod symbolem ex 35.11 podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego pismami w dniach 27.01.2005 i 16.02.2005r , żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. l pkt 14 i 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w stosunku do powyższych usług miejsce ich świadczenia określone jest zasadami ogólnymi wynikającymi z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 53), zwanej dalej ustawą, i ma do nich zastosowanie zerowa stawka podatku VAT w myśl art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy, czy w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy oraz art. 28 ust. 7 ustawy należy przyjąć, iż w/w usługi wykonywane są na ruchomym majątku rzeczowym. Zdaniem Podatnika do wykonywanych usług remontów statków morskich ma zastosowanie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy i art. 28 ust. 7 ustawy. Oznacza to, że: – sprzedaż tych usług jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy podatnik jako podwykonawca wykonuje usługę remontu statku należącego do armatora z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a usługobiorcą jest bezpośrednio armator, agent lub inny podmiot z państwa członkowskiego, – sprzedaż w/w usług jest opodatkowana zerową stawką podatku VAT w przypadku, gdy podatnik jako podwykonawca wykonuje usługi remontu statku należącego do armatora z państwa członkowskiego (nie krajowego), a usługobiorcą jest agent krajowy (posiadający NIP) bądź inny podmiot krajowy. Podatnik uważa również, że w przypadku wykonywania usług remontu dla armatora krajowego, sprzedaż usług remontowych jest opodatkowana 0% stawką podatku VAT, bez względu na wykonawstwo bezpośrednie czy podwykonawstwo usług.

Stan faktyczny w sprawie Podatnik podatku od towarów i usług – spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na remontach statków na rzecz armatorów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe usługi Spółka wykonuje zarówno bezpośrednio jak również jako podwykonawca. Ocena prawna stanu faktycznego Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ob ...

Generowanie strony w 4 ms