Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek trwały

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródł ...

Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu wyjaśnia, że przychody ze sprzedaży środków trwałych podlegają opodat ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że czynności prowadzone przez Fundusz, polegające na wyprzedaży środków trwałych przejętych od dłużników Funduszu stanowią sprzedaż towarów, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż przejętego przez Fundu ...

Koszty uzyskania przychodów

W dniu 7 lutego 2003 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z prośbą o zajęcie stanowiska, co do możliwości zaliczania przez Pana do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od posiadanego przez Pana budynku, będącego środkiem trwałym. Istotą Pana problemu jest to, że posiadany budynek przeznacza Pan na wynajem, przy czym nie zawsze wszystkie pomieszczenia są wynajęte z p ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem o sposobie amortyzacji sprzętu lekarskiego w przypadku przerwy w funkcjonowaniu gabinetu lekarskiego wyjaśnia: Amortyzację środków trwałych reguluje art. 22a - 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo dnia 15 maja 2003 roku w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie możliwości zakupu motocykla na potrzeby firmy - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że: Nie ma żadnych przeszkód prawnych do nabycia i wykorzystania w/w rodzaju pojazdu w firmie, jeżeli ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 01.08.2003 r., uzupełnione 25:08.2003-r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki amortyzacyjnej środka trwałego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści Pani pisma wynika, ...

w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Przepis ...


Czy wydatki związane z "adaptacją" obiektu pałacowego przed oddaniem go do używania stanowią koszt uzyskania przychodów ? Czy koszty nabycia mebli wraz z Pałacem stanowi koszt podatkowy?

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy nie uważa się za koszty przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które z ...

Generowanie strony w 62 ms