Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot mienia

Czy w związku z odzyskaniem uprzednio wywłaszczonej nieruchomoci w zamian za zwrot odszkodowania powstanie z tego tytułu obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlegają: - odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem n ...

Czy wydatek dotyczący zwrotu – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.- Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zm.) - otrzymanego wcześniej odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania?

Katalog odliczeń od dochodu reguluje art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z jego treścią, w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4 ...

Czy sprzedaż odzyskanej w 2006 r. nieruchomości, wywłaszczonej w 1978 r. będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu - zgodnie z uregulowaniami art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwie ...

W jakiej wartości należy przekazać majątek likwidowanej spółki z o.o. uprzednie wniesiony jako aport przez inną spółkę z o.o.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z koniecznością przekazania nabytych wcześniej samochodów na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty (in minus) odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej samochodów w okresie ich używania i rozliczonych jako koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 20 ms