Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi wyceny

Według jakich stawek opodatkowane są usługi: a) wycena lokali mieszkalnych wraz z gruntem, lasów, drzew, rolnych nieruchomości gruntowych wraz z ich częściami składowymi (budynki, budowle, zadrzewienia śródpolne, urządzenia) PKWiU 70.31.11.-00 b) wycenia działek budowlanych przeznaczonych w miejscowym planie pod zabudowę mieszkalną PKWiU 70.31.12-00 c) wycena budynków i budowli niemieszkalnych oraz lokali użytkowych takich jak: sklepy, biura, garaże itp. PKWiU 70.31.12-00 d) wycena majątku firmy (maszyny, urządzenia, nieruchomości itd.) przed połączeniem lub przed jej przejęciem PKWiU 74.14.12-00 e) wycena maszyn i urządzeń związana z pośrednictwem przy ich sprzedaży PKWiU 74.84.14-00 f) usługi w zakresie inwentaryzacji nieruchomości (pomiary, szkice obejmujące plany kondygnacji itd.) zmierzające również do ustalenia odrębności lokali oraz wszelkie czynności z tym związane wykonywane w ramach zadań zleconych PKWiU 74.20.22-00 g) wycena działek budowlanych pod zabudowę niemieszkalną PKWiU 70.31.14-00.20 h) wycena nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności na zlecenie kredytodawcy PKWiU 67.13.10-00.10 i) wycena nakładów najemcy lub dzierżawcy ulepszających wartość rynkową nieruchomości mieszkalnych PKWiU 70.31.11-00.20 j) wycena nakładów najemcy lub dzierżawcy ulepszających wartość rynkową nieruchomości niemieszkalnych PKWiU 70.31.13-00.20

W ramach działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi: a) wycena lokali mieszkalnych wraz z gruntem, lasów, drzew, rolnych nieruchomości gruntowych wraz z ich częściami składowymi (budynki, budowle, zadrzewienia śródpolne, urządzenia) PKWiU 70.31.11.-00 b) wycenia działek budowlanych przeznaczonych w miejscowym planie pod zabudowę mieszkalną PKWiU 70.31.12-00 c) wycena budynków i budowli nie ...

Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane: w kraju przez krajowe wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, w krajach należących do Unii Europejskiej przez wyspecjalizowane podmioty zagraniczne, w krajach trzecich przez kontrahentów zagranicznych, na zlecenie podatnika dotyczące oględzin na miejscu wystąpienia szkody i wyceny powstałej szkody powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy też opodatkowane stawką 22%? Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane przez spółkę na rzecz firm ubezpieczeniowych są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane przez jednostkę na terenie kraju na zlecenie wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych (zarówno z UE jaki państw innych) działających na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy je opodatkować? Czy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem i dostawa powyższych usług spółka winna zarejestrować się jako podatnik VAT/UE?

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535 ...


Czy świadcząc usługi szacowania nieruchomości i ich części podatnik może korzystać z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług?

W dniu 14 lutego 2005r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 7 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Z dniem 15 lutego 2005r. - na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi, dokonanej w dniu 27 ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi wyceny dla towarzystwa ubezpieczeniowego, będącego zleceniodawcą tych czynności?

Z treści wniosku wynika, że Spółka współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie zawartego porozumienia, w oparciu o które ubezpieczyciel zleca spółce wykonanie czynności pomocniczych obejmujących sporządzenie na drukach towarzystwa ubezpieczeniowego protokołu oględzin, przyjęcie zgłoszenia szkody, identyfikację zakresu uszkodzeń i ich zakwalifikowanie lub wykonywanie na własnych druka ...

Czy usługi wyceny świadczone dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU 67.20.10.00.20) przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 17 maja 2005 r. - Naczelnik Urzędu Skarbo ...

Miejsce świadczenia usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny na rzecz kontrahenta zagranicznego.

Podatnik informuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu jako "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny z wyłączeniem wyceny nieruchomości" o symbolu PKWiU 74.87.14. Ponadto w piśmie Strona informuje, iż prowadząc działalność gospodarczą między innymi wykonuje prace na rzecz niemieckiej firmy, która w Polsce realiz ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2005r. ( data wpływu do tut. organu 30.09.2005r., uzupełniony w dniu 14.10.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podat ...

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK EWIDENCJONOWANIA OBROTU ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG: PKWIU 70.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE, PKWIU 70.31.15-00.00 USŁUGI WYCENY BUDYNKÓW I TERENÓW PRZYLEGŁYCH?

W dniu 07.02.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 15.02.2006r. Naczelnik tut. Urzędu wezwał Podatnika do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Wniosek został uzupełniony w dniu 23.02.2006r.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej ...

Czy nabywane przez Spółkę usługi weryfikacji i inspekcji towarów są usługami wyceny majątku rzeczowego ruchomego w rozumieniu art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), opodatkowanymi w miejscu ich faktycznego świadczenia ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 8 ust.3, art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c), art. 27 ust.3 pkt 2 w związku z art. 27 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatr ...

Generowanie strony w 34 ms