Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: związek komunalny

Czy dochody zakładu budżetowego utworzonego przez związek jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego o osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4g)?

Odpowiadając, w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 6 lutego 2004 r. (data wpływu 19 lutego 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego, czy dochody uzyskiwane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie są wolne od podatku dochodowego od osób prawnyc ...

Czy otrzymane od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i opracowanie niezbędnej dokumentacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2005 r. …. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakład ...

Czy Celowy Związek Gmin działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

P O S T A N O W I E N I E BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 marca 2005 r. Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 )i po rozpatrzeniu wniosku nr CZG-12/40/2005 Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie z dnia 26 stycznia 2005r. uzupełnionego pismem nr CZG-12/77/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. udzielam : ...

Zażalenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. na postanowienie Burmistrza Sulęcina wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16.05.2005r. zażalenia Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie nr 80 na postanowienie Burmistrza Sulęcina z dnia 29.03.2005r. Nr FB.IH.3105/3/2005 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12.01.1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (te ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego, dotyczącego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i własności, w związku z objęciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

1. Czy, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki członkowskie gmin jako wartości innych świadczeń finansowanych ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zalicza się do przychodów? 2. Czy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wszelkie dochody Związku przeznaczone (wykorzystywane) przez Związek na wykonanie zadań publicznych przekazanych mu statutem przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy członkowskie, są wolne od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy Związek Międzygminny korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych od dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działania związku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 44 ms