Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)

Czy diety wypłacone pracownikowi z tytułu zagranicznych podróży służbowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16, czy art. 21 ust.1 pkt 20 updof.

Według Spółki są one na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal zwolnione do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce stery budżetowej z tytułu podróży służbowej ...

Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie nauczania języka obcego może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek na kurs szkoleniowy w Wielkiej Brytanii?

Prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług szkołom językowym w zakresie nauczania języka angielskiego. W ramach działalności prowadzi Pani również kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania, w tym także przygotowujących do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego oraz kursów Business English. Świadczy Pani także usługi w zakresie tłumaczeń jęz ...

Czy przebywając w Niemczech (jako właściciel firmy) mogę doliczać każdego dnia dzienną stawkę diet na wyżywienie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ?

Odpowiadając na zapytanie Pana X z siedzibą w Y z dnia 06.09.2004r., otrzymane przez tut. organ podatkowy w dniu 07.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w związku z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że: Pan X prowadzi firmę j ...

Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zwrotu kosztów noclegów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym ponad limit, z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, Prezesa Zarządu, nie majacego miejsca zamieszkania w RP?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2004 r. bez znaku (data wpływu do tut. Urzędu 01.10.2004 r.), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, informuje jak niżej. Zapytanie Spółki doty ...

1. Czy ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy składki płacone przez pracodawcę za ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej są kosztem uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na pismo AKF-296/08/2004 otrzymane dnia 16.08.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. W wymienionym piśmie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zwraca się z prośbą o od ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka organizuje wyjazdy na targi zagraniczne d ...

Czy wydatki na opłacenie łącza internetowego, rozmów telefonicznych, przejazdów, noclegów i pobytu w Polsce i za granicą, ponoszone w związku z podejmowaniem działań naprawczych firmy, poszukiwaniem nowych kontrahentów i nowych form działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając w trybie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z Pana pismem, które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dniu 15 listopada 2004 r., a dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, info ...

Na zlecenie muzeów Spółka świadczy na terenie kraju i za granicą usługi przewozu i pakowania dzieł sztuki. Warunkiem wypożyczenia przez muzeum obiektów na wystawę jest obecność podczas transportu kuriera (pracownik muzeum) oraz pokrycie kosztów jego pobytu. Całość kosztów transportu międzynarodowego, w tym koszty obsługi kuriera za wyjątkiem diet (nocleg, posiłek), pokrywa kontrahent zagraniczny. Zapytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w/w diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej wypłaconych kurierowi z pieniędzy kontrahenta zagranicznego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego nie wynika, aby Spółka zawierała z kurierami umowy zlecenia lub umowy ...

Czy poniesione wydatki na delegację służbową: typu koszt kursu, praktyki, zakwaterowania, przelot, koszt wydania wizy, diety i towarzyszące koszty będą stanowiły koszt uzyskania podatkowy z działalności gospodarczej?

Pismem z dnia 19.01.2005r /uzupełnionym w dniu 08.02.2005r/ zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych odbyciem kursu języka angielskiego za granicą. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadząc biuro r ...

1. Czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową? 2. Czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie podróży służbowej poza granice RP? 3. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu diet przysługujących z tytułu podróży służbowych?

W dniu 17.12.2004 r. złożyliście państwo w tut. Urzędzie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prośbę o wyjaśnienie: czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową, czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokry ...

Generowanie strony w 11 ms