Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeszacowanie

Czy skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, przy czym dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Z przepisów tych wynika zasada, że tworzące dochód przychody i pomniejszające go koszty ...

Czy przychód z tytułu wzrostu wartości inwestycji w 1998 r., wykazany w księgach Spółki na koniec 2004r., powinien zostać opodatkowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i w oparciu o jaki przepis prawny?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę w piśmie z dnia 14 kwietnia 2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Czy przekształcenie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na dzień sporządzenia bilansu otwarcia (01.01.2004r) wynikające z przepisów prawa o rachunkowości wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Towarzystwo Ubezpieczeń, dokonało bilansem otwarcia z dnia 01.01.2004r, przekształcenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które wynikało ze zmiany ustawy o rachunkowości art.30 ust.1 (zmiana kursu walut) oraz zmian metodologii wyliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych zgodnie z § 35 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.12.2003 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoś ...

Czy operacja przeszacowania wartości gruntu spowoduje powstanie dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych i powstanie dochód do opodatkowania tym podatkiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Przeszacowanie (wycena) wartości gruntu nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy - nie wiąże się tym samym z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodu, tworzącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

W zakresie skutków podatkowych przeszacowania wartości gruntu w spółdzielni mieszkaniowej na tle art. 17 ust. 1 pkt 44.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 10 ms