Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi obsługi biurowej

Wg jakiej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy opodatkować usługi projektowania i montażu systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKWiU - 33.30.10 oraz usługi obsługi biurowej pozostałe – PKWiU - 74.83.15?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.), działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z d ...


Czy zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia w zakresie tłumaczeń i usług sekretarskich?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 14 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego stwierdza, iż w kwestii – zaliczeni ...

W związku z prowadzeniem działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sektetarskimi - kod PKD 74.85Z proszę o określenie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 18 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – X określenia prawi ...

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług sekretarskich. Szczegółowy zakres działalności obejuje: przygotowanie,odbieranie,segregowanie,wysyłanie korespondencji, prowadzenie rezerwacji hotelowej, dopełnianie formalności meldunkowych gości przebywających w hotelu. Działalność ta została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 74.85.15-Usługi obsługi biurowej pozostałe. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych należy stosować do przychodów z wyżej wymienionych usług ? Według przedsiębiorcy jesy to stawka ryczałtu 8,5%.

Na podstawie art. 14a §1 , §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. , uzupełnionego w dniu 3 lutego 2005 r. , o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym , według stawki 8.5 % , wykonywanych usług ...

Czy przychody z działalności gospodarczej w zakresie usług sekretarskich mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego i jaka jest wysokość stawki ryczałtu dla tego typu usług?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem admin ...

Opodatkowanie usług sekretarskich

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług sekretar ...

Czy prowadząc dziłalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług na rzecz biura podatkowego, można dla celów opodatkowania podatiem dochodowym wybrać ryczłt od przychodów ewidencjonowanych (z jaką stawką), czyteż podatek dochodowy na ogólnych zasadach?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20 września 2005 r. (wpływ 28.09.05 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

Czy od dnia 1 kwietnia 2006 r. Spółka ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.83.15-00.00?

Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż świadczy usługi sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod numerem 74.83.15-00.00. Spółka nadmieniła, iż posiada taką interpretację Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podatnik pisze, iż usługi świadczone na rzecz osób fizycznych stanowią prawie 100% przychodów ogółem EUROTAX. Podatnik stoi na stanowisku, że w przedmiotowym sta ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem o moment, w którym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu ww. nabycia.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za ...

Generowanie strony w 37 ms