Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bieżąca eksploatacja samochodu

W sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacja samochodów osobowych nie będących własnością podatnika. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik w grudniu 2003 r. zawarł dwie umowy kupna sprzedaży. Przedmiotem umów są samochody osobowe, które podatnik zamierza wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Płatność za ww. samochody osobowe następować będzie w równych ratach miesięcznych. Treść obu umów kupna sprzedaży zawiera klauzulę, że samochód stanie się własnością podatnika z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Ponadto podatnik posiada pisemną zgodę właściciela na nieodpłatne użytkowanie wyżej wymienionych samochodów osobowych do celów zarobkowych. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo traktować przedmiotowe samochody jako środki trwałe firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać wszystkie wydatki związane z użytkowaniem ww. samochodów w koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, między innymi środki transportu - o przewidywan ...

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnik użyczy dwa samochody osobowe do nieodpłatnego używania osiągnie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy spółka z o.o. ma prawo zaliczyć wszystkie wydatki związane z użyczonymi samochodami osobowymi, ponoszone w związku z prowadzoną działalnością do kosztów uzyskania przychodów ? Czy umowa użyczenia samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 12 lipca 2004r. (data wpływu 02.08.2004r.), złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego), uzupełnione pismem z dnia 23.08.2004r. (data wpływu 25.08.2004r.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), ...


Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES BENZ 814 (rok produkcji 1996), dopuszczalna ładowność 2.2660 kg, liczba miejsc 2, który nie posiada świadectwa homologacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zmienia udzieloną pismem z dnia 10.11.2004r. znak: US35/PP1/443-348/04/KP przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście informację o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącą prawa do odliczen ...

SAMOCHÓD OSOBOWY - ODLICZENIA ZAKUPÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy , który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych . Według podatnika przysługuje mu w tym przypadku prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu części , oleju , opon , usług przeglądu i drobnych napraw związanych z eksploatacją tego pojazdu . Organ podatkowy stwierdza , że zgadza się z przedstawionym stanowis ...

"czy wydatki poniesione na zakup teczki na komputer i dokumenty oraz paliwa (benzyna oraz gaz LPG) do samochodu wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów"

POSTANOWIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz w pismach uzupełniających wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowo-finansowych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystuje Pan samochód będący składnikiem majątku Pańskiej firmy, w którym zainstalowana jest instalacja gazowa ...

Czy koszt paliwa zużytego podczas transportu materiałów potrzebnych do remontu wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi koszt uzyskania przychodu z najmu?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatniczka wynajmuje lokal mieszkalny, w którym wykonała prace remontowe. Materiały budowlane konieczne do wykonania remontu były dowożone do lokalu mieszkalnego samochodem osobowym. Dochody z najmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Podatniczka zwróciła się z pytaniami: 1. Czy koszt paliwa zużyt ...

Czy zakupy związane z bieżącą eksploatacją samochodu podlegają odliczeniu w całości?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 02.08.2005 r. wpłynął wniosek Podatnika, uzupełniony pi ...

Czy istnieje możliwość odliczania podatku od towarów i usług od rat leasingowych oraz od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług doradztwa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz prawa pracy. W dniu 12 listopada 2002r. zawarto umowę leasingu na samochód ciężarowy Seat Leon 1.9 TDI. Umowa wraz z kopią świadectwa homologacji została zarejestrowana w tut. Urzędzie w dniu 04 maja 2004r. ...

Czy można odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości od zakupu samochodu Fiat Panda (po przerobieniu go z osobowego na ciężarowy) oraz od paliwa i napraw związanych z jego eksploatacją ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2005 r. spółki cywilnej w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towaró ...

Generowanie strony w 14 ms