Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłaty za czynności egzekucyjne

Czy zasądzone przez sąd lecz nie zapłacone przez dłużnika należne wierzycielowi odsetki od wierzytelności nieściągalnych stanowią koszt uzyskania przychodu u wierzyciela? Czy u wierzyciela stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki dotyczące opłat sądowych, komorniczych i innych poniesionych w związku z dochodzeniem niezapłaconych należności od dłużnika?

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem w rozumieniu tego przepisu będzie więc zarówno kwo ...

Podatnik zapytuje czy otrzymywane opłaty windykacyjne stanowią dla spółki obrót w myśl art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy podlegają w związku z tym opodatkowaniu tym podatkiem.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 11.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.08.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatko ...

Generowanie strony w 11 ms