Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konfekcjonowanie

Podatnik prosi o interpretację art. 27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i isług oraz wsakzanie stawki podatku, którą należy zastosować dla usług uszlachetnienia i konfrkcjonowania czynnego, przy założeniu, że faktura VAT wystawiona jest na rzecz kontrahenta wspólnotowego.

W złożonym zapytaniu postawiono problrm właściwej stawki podtku VAT dla usług - jak to określono - uszlachetninia i konfekcjonowania czynnego z powierzonego materiału w sytuacji, gdy okres między dostarczeniem tkaniny a wykonaniem usługi i wywiezienia poza terytorium kraju kontrahenta wspólnotowego nie przekracza 30 dni. Jak słusznie zauważa Pytający, w sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 2 ...


Czy dokonując przetwórstwa i konfekcjonowania własnych produktów rolnych, podatnik nie zostaje wyłączony ze zwolnienia z podatku dochodowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając w oparciu o przepisy art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy będąc czynnym płatnikiem podatku VAT jako rolnik – dokonującym prze ...

Czy prowadząc działalność polegającą na konfekcjonowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU pod numerem 24.66.33-50 może odbywać się w każdych warunkach - bez wymogu uzyskania pozwolenia na skład podatkowy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 lutego 2005 roku (data wpływu do Urzędu Celnego w Nowym Sączu 04 marca 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 25 kwietnia 2005 roku w spra ...

Wniosek Spółki dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na gruncie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług transakcji związanych z wykonaniem usług transportowych, konfekcjonowania i magazynowania towarów na rzecz kontrahenta fińskiego.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. N ...

Czy Spółka ma możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży oleju opałowego w hobokach (pojemnikach, beczkach) na cele opałowe ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku, działając na podstawie: - art. 216 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) - uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych . UZASADNIENIE Podatnik informuje, iż prowadzi działalnoś ...

dotyczy: stawki podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży perfum w butelkach z atomizarem/rozpylaczem

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt 3, art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), § 2 ust.1 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ob ...

Czy w związku z wykonywaniem usługi konfekcjonowania Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego?Czy konfekcjonowanie musi odbywać się w składzie podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Obowiązek opodatkowania podatkiem akcyzowym usługi konfekcjonowania papierosów i uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 33 ms