Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi weterynaryjne

Stawki podatku

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Usługi weterynaryjne były klasyfikowane w Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r. w podbranży 42.102 "usługi sanitarno-wet ...

Czy usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt są zwolnione w 2004 r. z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 5.11.2003 r. (znak: II US-II-443/74/03), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjon ...

Czy podatnik - przedmiotowo zwolniony z VAT-u (usługi weterynaryjne) rozszerzając działalność o podnajem lokalu na cele działalności gospodarczej staje się podatnikiem VAT, czy po przekroczeniu kwoty sprzedaży 10.000 Euro ?

W związku z pismem z dnia 08.03.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie wyjaśnia: - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usł ...

Podatnik zwrócił się w/s prawidłowego sposobu dokumentowania wykonywanych przez siebie usług weterynaryjnych oraz sprzedawanych leków i innych towarów ze stawkami 0%, 7%, i 22%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2. W poz. 20 ww. załącznika nr 2 do ustawy o VAT, wymienione zostały usługi sklasyfikowane w PKWIU pod symbolem ex 85 – usługi w z ...

W jakiej wysokości będą opodatkowane usługi weterynaryjne oznaczone sybolem PKWiU 85.2 zgodnie z przepisami od 01.05.2004 r., tj ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi lekarsko – weterynaryjne oznaczone symbolem wg PKWiU 85.2 , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 43 ...

Firma w oparciu o zawarte umowy świadczy usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod symbolem PKWiU 85.20.11-00 „Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych”; „Konserwacji zieleni miejskiej” sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.4 „Usługi związane z rolnictwem”, które w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. były zwolnione z opodatkowania VAT. Jaka stawka podatku VAT będzie obowiązywać w odniesieniu do w/w usług od dnia 01.05.2004 r.

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku w pozycji 9 wymieniono pod symbolem PKWiU ex85 „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej podatku od towarów i usług. Problem dotyczy usług świadczonych przez lekarzy medycyny i ochrony zdrowia ludzkiego oraz usług weterynaryjnych o symbolu PKW i U 85.20. Czy w/w usługi po dniu 01.05.2004 r. opodatkowane będą podatkiem od towarów i usług ? Jeśli tak, to jaką stawką podatku VAT będą objęte ?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.152 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) usługi weterynaryjne ( PKWiU 85.2 ) – są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, natomiast usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej ( PKWiU 85 ), z wyłączeniem usług weterynaryjnych ( PKWiU 85.2 ) zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 9 do w/w ustawy – są zwolnio ...

Czy objęcie usług weterynaryjnych podatkiem VAT od 01.05.2004 r. następuje na skutek wniosku o rezygnacji ze zwolnienia, czy po przekroczeniu obrotu ?

Na mocy art. 113 ust. 2 w związku z art. 168 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03 2004 r. (D.U.Nr 54 poz.535) zwalnia od podatku od towarów i usług podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażanej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 Euro.Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku,odpłatn ...

W treści zapytania podatnik zwraca się o udzielenie informacji co do:1) wysokości stawki podatku VAT na usługi weterynaryjne,2) wysokości stawki podatku VAT na usługi związane z badaniem mięsa i zwierząt rzeźnych, 3) wysokości stawki podatku VAT na czynności wykonywane w ramach wyznaczenia przez organ Inspekcji Weterynaryjnej nakładające obowiązki związane z nadzorem weterynaryjnym, inne niż badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm). Pismem z dnia 29 kwietnia 2004r. (doręczonym dnia 4 maja 2 ...

Czy prowadząc działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym można podjąć badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. o udzielenie informacji odnośnie świadczenia usług weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą, Urząd Skarbowy w Krośnie wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ...

Generowanie strony w 26 ms