Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzeczowy majątek ruchomy

Gdzie i jaką stawką należy opodatkować usługi wykonywane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie remontów i budowy jednostek pływających wymienionych w klasie PKWiU ex. 35.11 w przypadku, gdy są świadczone na rzecz kontrahenta z Polski zgodnie z umową, a miejscem wykonywania tych usług jest stocznia w Holandii.

Do opisanego stanowiska faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 27 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. d, art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w następujący sposób: W przypadku wykonywania usług ważne jest ...

1.Jaką stawkę podatku należy stosować w przypadku wysyłki, do kontrahenta Niemieckiego, wyrobów gotowych przed upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, a jaką w przypadku gdy wysyłka jest dokonywana po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi?2.Jaką datę należy przyjąć za datę wykonania usługi w przypadku wysyłki półproduktów? Czy datę wystawienia zlecenia sprzedaży przez kontrahenta czy też datę przekazania towaru z magazynu półproduktów do magazynu wyrobów gotowych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 31 maja 2004 r. Jednostka zwróciła się do Nacz ...

1. Gdzie jest opodatkowana podatkiem VAT usługa remontowa ciągnika siodłowego wykonywana przez firmę niemiecką na terenie Niemiec ? 2. Gdzie jest opodatkowana sprzedaż części zamiennych w sytuacji, kiedy sprzedawcą jest firma niemiecka, a nabywcą firma polska ? 3. Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa polegająca na transporcie towarów przez firmę polską dla firmy austriackiej na trasie Polska-Niemcy, a jaką na trasie Niemcy-Polska ? 4. Jaka stawka VAT obowiązuje przy wystawieniu faktury VAT za usługę transportową wykonaną w kwietniu 2004 r., zaś faktura została wystawiona w maju 2004 r. ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.05.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2004 r.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stanowią: Ad. 1) W przypadku usług wykonywanych na ruchomym majątku rz ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować po 1 maja 2004r. do usług w obrocie uszlachetniającym do Belgii jako podwykonawca krajowy?

Zgodnie z art.27 ust.2 pkt 3 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art.28. W art.28 ust.7 ustawy o podatku VAT zapisano, że w przypadku usług, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych d ...

Czy wysyłka do krajów członkowskich UE wyrobu wyprodukowanego na bazie materiału wprowadzonego na polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie, jeszcze przed realizacją usługi przerobu, materiał ten zostaje dopuszczony do obrotu, jest dostawą wewnątrzwspólnotową, zgodnie ze znaczeniem nadanym przez ustawę o VAT, czy świadczeniem usługi na majątku ruchomym

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek, który wpłynął do tut. urzędu dnia 08 lipca 2004r., uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości “czy wysyłka do krajów członkowskich UE wy ...

Stan faktyczny: Spółka nasza świadczy usługę będącą jedną z czynności składających się na całość procesu uszlachetnienia czynnego. Czynność ta polega na przeprowadzeniu kontroli jakości sztuk uszytych przez inny polski podmiot V A T. Kontrolę jakości zleca nam podmiot zagraniczny .Fakturę za tę czynność wystawiamy na ten podmiot zagraniczny. Jest nim firma włoska ,która podała nam swój numer identyfikacji podatkowej V A T na terytorium Włoch i numer ten wykazujemy na fakturze VAT. Inny kontrahent polski, który sprowadza towar po przetworzeniu wywozi go pozagranice Polski tj. do Włoch (obecnie obszar Wspólnoty Gospodarczej). Do 30.04.2004 wystawialiśmy faktury ze stawką O% na podstawie Rozporządzenia Min. Fin. z dn.22.03.02 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym §. 58 ust 1 pkt 4. Pytanie: Proszę o opinię w sprawie prawidłowości zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.05.2004 r. w zakresie: 1. miejsca opodatkowania, 2. kogo dotyczy obowiązek podatkowy- firmy polskiej czy włoskiej 3. udokumentowania opisanych wyżej zdarzeń gospodarczych. .Zatem czy nasze faktury nie powinny w ogóle zawierać kwoty podatku V A T, gdyż miejscem świadczenia usług jest terytorium Włoch, a podatek VAT powinien być rozliczony przez firmę włoską ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 28.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu 02.06.2004 r.) bez znaku informuję, iż usługa na ruchomym majątku rzeczowym świadczonym dla podmiotu zagranicznego, który podał wykonującemu tę usługę swój numer identyfikacji podatkowej(inny niż z te ...

Opodatkowanie usług przerobu uszlachetniajacego podatkiem VAT w sytuacji, gdy uszlachetniony towar przewożony jest do firmy polskiej, a potem zbiorczo wysyłany do kontrahenta unijnego.

Kryterium opodatkowania podatkiem VAT usług przerobu uszlachetniającego jest miejsce ich świadczenia. Miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym ( do których zalicza się przerób uszlachetniający ) jest to, gdzie usługi te są faktycznie świadczone, co wynika z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ). W przypadku us ...

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym, polegających na sortowaniu, konfekcjonowaniu, pakowaniu, adresowaniu, i przygotowywaniu przesyłek do wysyłki za pośrednictwem poczty. Aktualnie podatnik wykonuje te usługi na rzecz polskiego kontrahenta, będącego właścicielem pakowanych wyrobów. Spółka zamierza świadczyć ww. usługi bezpośrednio na rzecz finalnego odbiorcy pakowanych wyrobów, tj. podmiotu z Litwy. Pytanie dotyczy określenia miejsca świadczenia (opodatkowania) powyższych usług wykonywanych na rzecz zarejestrowanego dla potrzeb VAT podatnika z Litwy.

Podstawowa regulacja dotycząca miejsca świadczenia usług wynika z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Przepis ten stanowi, że co do zasady, za miejsce świadczenia uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - za miejsce świadczenia usług uznaje się miejs ...

Miejsce świadczenia usług gdy nabywcą jest kontrahent z UE.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia się, co następuje:w myśl art.27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada s ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane jest świadczenie na terytorium RP usługi na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahentów zagranicznych (prowadzących działalność gospodarczą zarówno na terytorium państw członkowskich Wspólnoty, jak i na terytorium państw trzecich) ? Towary na których przedmiotowe usługi są przez Spółkę wykonywane zostały przywiezione na terytorium kraju zarówno przed dniem 1 maja 2004r. jak i po tym dniu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka świadczy na terytorium RP usługi na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahentów zagranicznych (prowadzących działalność gospodarczą zarówno na terytorium państw członkowskich Wspólnoty, jak i na terytorium państw trzecich). Towary na których przedmiotowe usługi są przez Spółkę wykonywane zostały przywiezione na terytorium kraju ...

Generowanie strony w 10 ms