Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana adresu

1. Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki w sytuacji faktycznej zmiany siedziby Podatnika, bez podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników i zgłoszenia zmian umowy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym? 2. Z jaką datą należy podwyższyć wysokość kosztów uzyskania przychodów dla tych pracowników, którzy mieszkają poza miejscowością, w której obecnie pracują oraz z jaką datą należy obniżyć koszty uzyskania przychodów tym pracownikom, którzy nie muszą już dojeżdżać do pracy i ponosić z tego tytułu kosztów?

W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podjął uchwałęo przeniesieniu z dniem 01.07.2004r. siedziby z (...) do (...). Jednakże nie zwołano Zgromadzenia Wspólników, któr ...

Ustosunkowanie się do zaprezentowanego przez podatnika stanowiska, że pomimo zbycia lokalu nabytego w darowiźnie, przed upływem terminu wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, prawo do ulgi jest zachowane.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r., informuje, że powołany w zapytaniu przepis art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze z ...

Z jakim dniem należy umieszczać na dokumentach (fakturach, deklaracjach) nowy adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.02.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest ustalenie daty, od której winna wystawiać dokumenty podatkowe z umieszczonym, nowym adresem prowadzenia działalności gospodarcze ...

Gmina zwróciła się z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w związku z realizacją inwestycji (remont budynku), stwarzającej warunki dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych i kulturalnych wsi. Gmina zamierza pokryć koszty tej inwestycji z funduszy (dofinansowania) z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismem Nr PK.MW.0717/7/1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 21 lutego 2005 r.) o pisemną interpretację co do ...

Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2.05.2005r. (data nadania 27.04.2005r., uzupełnionym w dniu 19.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej ...

Podatnik (spółka komandytowa) zmienia adres siedziby co skutkuje zmianą właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT. Zmiana adresu siedziby następuje z dniem 01.07.2005 r. a zostaje ujawniona w KRS po kilku miesiącach. Z jaką datą nastąpi zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2005 r. nr sygn. 05/0000/TS/ag/01/01 (wpływ do US 30.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych naleznego za dany ro i poprzednie lata podatkowe?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie właściwości miejscowej stwierdza, iż ...

Czy należy dokonać korekty faktur VAT, wystawionych w okresie od dnia zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zmiany nazwy i adresu firmy do dnia otrzymania z KRS informacji potwierdzającej dokonane zmiany, w przypadku gdy faktury te zawierały dane sprzed zmiany?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony nr (...) z dnia 15.04.2005 r. (doręczonego w dniu 19.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy trzeba dokonać zmiany adresu zamieszkania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.DzU. Z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani reprezentowaną przez Panią o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zmiany adresu zamieszkania postanawia: uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku w ...

Dotyczy adresu na fakturach oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego po zmianie miejsca siedziby i braku zmian w KRS.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25-05-2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, za ...

Generowanie strony w 57 ms