Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprowadzenie towarów

– Jak wygląda opodatkowanie w/w towarów po 1 maja 2004r.?– Jakie dokumenty są niezbędne dla prawidłowego udokumentowania tej transakcji?– Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla rozliczenia transakcji?– Czy w/w transakcję może rozliczyć wg zasad określonych w art. 120 ustawy, tj. opodatkowania marży?– Czy ma prawo wyboru co do sposobu rozliczenia transakcji, tzn opodatkowanie wg zasad ogólnych lub opodatkowanie marży?

Podatnik podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności polegające na dostawie używanych urządzeń do hodowli drobiu (PKWiU 29.32.63-55), kupowanych od osoby fizycznej zamieszkałej na terenie Unii Europejskiej, nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, nie zarejestrowanej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ocena prawna stanu faktycznego ...

Czy w przypadku przywozu towarów pochodzących z państw spoza wspólnoty na skład celny położony w Polsce i późniejszego ich wywozu bez wprowadzenia na polski (wspólnotowy) obszar celny, usługa transportowa dotycząca tego towaru, wykonana na terenie Polski przez przewoźników zagranicznych nie zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki ?

Zgodnie z art. 29 ust.17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę. Zasadą jest zatem, ...

Czy rozliczając uzyskany z tej sprzedaży dochód w rocznym zeznaniu podatkowym nie poniesie dodatkowych sankcji karno-pieniężnych ze strony Urzędu Skarbowego.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 28 lutego 2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w dniu 28 lutego 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a u z n ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego towary, które potem są bezpośrednio sprzedawane kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2005r., (uzupełnione o stan faktyczny 11.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów ze s ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego, bezpośrednio sprzedawanych kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej. Wątpliwości Strony budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaniem wymienionych czynności.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2005r., (uzupełnione o stan faktyczny 11.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów ze s ...

1. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290 zm., z 1991 r. Dz. U. Nr 123, poz. 545) w części uzależniającej (różnicującej) zwolnienie podatkowe inwalidów od okoliczności nabycia w drodze importu samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, jest niezgodny z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (j.t. z 1983 r. Dz. U. Nr 43, poz. 191, zm. 1985 r. Nr 12, poz. 50; 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30), oraz z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP. 2. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż w myśl przepisu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z dnia 28 listopada 1991 r. nr 109, poz. 470) wymieniony w pkt 1 sentencji przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w zakwestionowanej części, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 9, ust. 2 tej ustawy, podlega zmianie bądź uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia, nie późni niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia Ministrowi Finansów niniejszego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem; w przeciwnym razie przepis ten w zakwestionowanym zakresie traci moc z upływem wspomnianego trzymiesięcznego terminu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się. Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290) jest niezgodny z upoważnieniem zawartym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1 ...

Generowanie strony w 12 ms