Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności zlecone

Czy czynności zarządzania przedsiębiorstwem, wykonywane przeze mnie jako zarządcę Zakładu X w O. są zwolnione z podatku VAT?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 - ze zm.), jeżeli wykonywane są przez osoby, które ...

Czy wykonywanie czynności zleconych przez sąd, polegających na obronie z urzędu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zatem również świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia cz ...

Prowadzę własną kancelarię adwokacką i jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie w niektórych sprawach Sąd zleca mi prowadzenie spraw z urzędu (obrońca z urzędu). Prowadzona przeze mnie działalność obejmuje zakres zlecanych czynności. Strony łączy stosunek prawny wynikający z zarządzenia Prezesa Sądu (jednostronne zlecenie określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i nie określa zakresu odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.Wobec powyższego powstaje wątpliwość, czy przychody te należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, czy też są one przychodami określonymi w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie czy podlegają one podatkowi VAT, czy też nie podlegają.Uważam, że pomimo prowadzenia działalności w zakresie usług adwokackich przez podatnika, przychody te winny być wykazywane jako przychody określone w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie objęte podatkiem VAT. Obecnie dla „bezpieczeństwa” odprowadzam podatek VAT od tych przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów ...

Czy przychody uzyskane w związku z zawartą umową dotyczącą prowadzenia sklepu należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 tejże ustawy)?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłami przychodów są między innymi: - działalność wykonywana osobiście - pozarolnicza działalność gospodarcza Pojęcie „pozarolniczej działalności gospodarczej” zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 6 powołanej wyżej ustawy. Jest nią „działalność zaro ...

Czy podlega opodatkowaniu czynność wydawania za odpłatnością dowodów osobistych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podat ...

Czy po otrzymaniu od płatnika (sądu) informacji PIT 8B z której wynika, że płatnik ten pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych mi należności należało skorygować zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według których przychody wynikające z informacji płatnika zaliczone były dotychczas przeze mnie do przychodów ze sprzedaży usług geodezyjnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2005r. (data wpływu 14.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 4.05.2005r. (data wpływu 7.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

- w jaki sposób należy opodatkować usługi kontraktu menedżerskiego zawartego przez przedsiębiorstwo – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a zleconego do wykonania osobie współpracującej, - czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych winien być zleceniodawca usług kontraktu menedżerskiego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz..U. z 2005 r. Nr 8 poz 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 12.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...1. Czy czynności adwokata wykonywane na zlecenie sądu po 1 maja 2004 r. - obrona z urzędu w sprawach karnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku opodatkowania ww. przychodów podatkiem od towarów i usług, należy wystawić fakturę VAT i zwiększyć wynagrodzenie o ten podatek? 3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku opodatkowania ww. przychodów podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dn. 4.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.04.2005r) uzupełnionego pismem z dnia 19.05.2005r (data wpływu do tut. Urzędu 24.05.2005r) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawach: ...

Generowanie strony w 8 ms