Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: protokół kontroli podatkowej

Przez jaki okres podatnik ma obowiazek przechowywać protokoły kontroli?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.08.2004 r. odnośnie okresu przechowywania przez podatników protokołów kontroli podatkowej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko ...

1. Materiały wskazujące na nieuwzględnienie w samoobliczeniu podatku określone wartości sprzedaży wyrobów i kosztów uzyskania przychodu pozyskane zostały podczas przeszukania prowadzonego w ramach karnego postępowania przygotowawczego, nie zaś nielegalnego postępowania kontrolnego. Okoliczność, że przy konkretnych czynnościach postępowania karnego obecni byli również pracownicy organów skarbowych nie zmienia go ani nie przekształca w skarbowe postępowanie kontrolne. Jeżeli skarżący mieli zastrzeżenia odnośnie legalności przeszukania z postępowania karnego, na przykład z tytułu obecności przy nim funkcjonariuszy skarbowych, mogli to podnieść w tym postępowaniu, a ewentualny pozytywny dla siebie wynik tej interwencji prawnej przedstawić następnie w postępowaniu podatkowym. 2. W obowiązującym stanie prawnym nie ma wymogu, by czynności dowodowe przeprowadzone w postępowaniu karnym były powtarzane w postępowaniu podatkowym. Strona może natomiast wnosić o ponowienie tych dowodów, a organ podatkowy, na podstawie art. 188 O.p., winien żądanie to uwzględnić, jeżeli posłużenie się w postępowaniu podatkowym wyłącznie dowodami z postępowania karnego może - w sposób istotny w relacji do wyniku sprawy - naruszyć prawa strony określone w art. 190 § 1 i 2 O.p.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 498/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Teresy G. i Bogdana G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 10 lipca 2007 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Z ustaleń faktycznych zaprezentowanych przez Sąd wynika, że skarżący, w ramach prowadzonej przez siebi ...

1) Czy wobec istnienia ustawowego uregulowania, dotyczącego terminu wniesienia przez kontrolowanego, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, kontrolujący mogą zadawać kontrolowanemu ewentualne pytania o chęć wniesienia przez niego takowych zastrzeżeń i wyjaśnień, oczekując podjęcia przez kontrolowanego decyzji w tej kwestii już w momencie wręczania mu protokołu kontroli, a w przypadku udzielenia przez kontrolowanego odpowiedzi, czy odpowiedź taka ma jakieś znaczenie prawne (czy jest dla kontrolowanego wiążąca) oraz czy powinna być zapisywana w protokole? 2) Czy kwestie dotyczące ewentualnego wniesienia przez kontrolowanego, zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu powinny być przesądzane już w momencie podpisywania protokołu przez kontrolowanego, czy decyzję o wniesieniu bądź nie wniesieniu takowych zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolowany może podjąć w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu protokołu? 3) Czy zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w art. 291 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) mogą dotyczyć jedynie naruszenia prawa materialnego oraz ustaleń zamieszczonych przez kontrolowanego w protokole, czy też mogą dotyczyć sposobu przeprowadzenia kontroli oraz procedury kontrolnej? 4) Czy kontrolujący mogą bez wcześniejszego zadawania pytań kontrolowanemu sami zamieszczać w protokole zapis o treści: „Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzeżeń do sposobu i formy przeprowadzenia kontroli”, a następnie prosić kontrolowanego o podpisanie się pod tak sformułowanym tekstem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 39 ms