Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grunt zabudowany

Czy zasadne jest naliczenie podatku od towarów i usług w wysokości 22 % do ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (postawionym bez pozwolenia na budowę) przeznaczonym do rozbiórki na koszt nabywcy, zbywanej w drodze przetargu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie Spółki z dnia 16.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż przeznaczył do sprzeda ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa na rzecz jednego podmiotu dwóch działek budowlanych dokonana przez małżonków będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy grunty będące przedmiotem dostawy należą do ich wspólności majątkowej, a dostawa tych gruntów nie była związana z prowadzona działalnością gospodarczą ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.Towarami, w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających o ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu zabudowanego i gruntu niezabudowanego w przypadku, gdy Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 9 czerwca 2004r., Nr PP-443/IN/46/TL/2004 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy Podatnik zwrócił się do Ur ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż przez gminę gruntu zabudowanego budynkiem stacji transformatorowej, nie należącego do części składowych gruntu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Gmina jest właścicielem gruntu zabud ...

Czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 1.07.2004 r.) czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami mie ...

Stawka podatku VAT na dostawę gruntu zabudowanego.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, zapytanie płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontro ...


Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty zadatku oraz jaką stawką VAT należy zastosować w przypadku obowiązku wystawienia faktury VAT na kwotę zadatku?

Podatnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza sprzedać wyodrębnioną nieruchomość służącą do tejże działalności. Budynek i budowle wchodzące w skład tej nieruchomości są trwale związane z gruntem i stanowią towar używany. Transakcja nastąpi w ten sposób, że najpierw zostanie sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, zobowiązująca strony do zawarcia w przyszłośc ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...

Pytanie podatnika dotyczy sprzedaży, na podstawie aktu notarialnego,udziału wynoszącego 1/8 części działki gruntu. W akcie notarialnym sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości (gruncie) została potraktowana jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i nie została ujęta w deklaracji VAT-7.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dn.11.03.04r. o podatku VAT powołanej wyżej- podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub ...

Generowanie strony w 7 ms