Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeznaczenie

dot. określenia celów na które mogą być przeznaczone środki pieniężne zgromadzone na rachunku w kasie mieszkaniowej, uprawniających do zachowania ulgi z tytułu dokonanych wcześniej odliczeń z tytułu wobec ponoszonych wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej,

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ,poz. 176 ze .zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 ...

Czy w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń z 11 sierpnia 2004r. zmieniających rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania oraz w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku produkcji i przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowej) zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie powinna mieć zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i konieczność stosowania dokumentu ADT.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Dnia 20 sierpnia 2004r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r., ogłoszone w Dz.U. nr 181 pod poz.1875, zmieniające rozporządzenie w sprawie zw ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 14 lipca 2004 r. (wpływ do Urzędu 15 lipca 2004 r.), dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje ...

Czy nagrody, którymi zarząd fundacji wyróżnił organizacje ( zespół śpiewaczy i jednostkę OSP ) będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i jakie deklaracje należy złożyć w związku z przyznaniem tych nagród nagrodzonym? Nagrodzeni wykorzystają przyznane im nagrody na cele statutowe ( remont swietlicy OSP ) lub kulturalne ( działalność zespołu śpiewaczego ).

Odpowiadając na pismo z dnia 08,11,2004r. /data wpływu do Urzędu 15,11,2004r./, uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2004r w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , stosownie do treści art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa – informuję. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku , Statutem fundacji zatwierdzonym dnia 10.12.1986r. oraz tekstem j ...

Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży korzystał będzie ze zwolnienia od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego?

Stan faktyczny: Podatnik w 2004r. nabył lokal mieszkalny za środki pochodzące z kredytu hipotecznego. Obecnie zamierza sprzedać inny lokal mieszkalny, który nabył w 2000r., a środki uzyskane z tego tytułu zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego, remont lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Ocena prawna stanu faktycznego: Jednym ze źródeł przychod ...

Czy uzyskany przychód ze sprzedaży przeznaczony na spłatę należności byłego współwłaściciela, oraz na remont nieruchomości podlegają opodatkowaniu ?

Stan faktyczny: Podatnik w dniu 29.08.2002r. dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości oświadczając, że w terminie 2 lat przeznaczy uzyskany przychód na cele mieszkaniowe. W dniu 3.03.2004r. postanowieniem sądu zniesiono współwłasność dotychczas zajmowanej nieruchomości - przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz lokal użytkowy wymagające remontu. Podatnik jako jeden z trzech współwłaścicieli, poprzez ...

1) Czy w przypadku przeznaczenia na zakup mieszkania przychodów uzyskanych w momencie zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej, w formie zaliczki na poczet ceny sprzedaży mieszkania - przychody te będą objęte zwolnieniem z opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem z tytułu sprzedaży nieruchomości? 2) Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego z odsetkami zaciągniętego na zakup innego mieszkania, jest zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego z tyt. sprzedaży nieruchomości?

Stan faktyczny: Podatnik w 2003r. sprzedał mieszkanie. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przeznaczył między innymi na spłatę kredytu hipotecznego z odsetkami zaciągniętego w 2003r. Akt własności do nowego lokalu mieszkalnego podatnik uzyskał w lutym 2004r. Natomiast od września 2003r. do września 2004r. ponosił nakłady na zakup materiałów budowlanych zużytych do wykończenia nowego mieszkania. ...

Czy zamiana nieruchomości gruntowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę, a Gminą Miejską podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości ?

Starostwo Powiatowe wnioskiem z dnia 17 marca 2005r. ( wpływ do tut. organu w dniu 18.03.2005r.) uzupełnionym pismami z dnia 19.04.2005r. i 19.05.2005r. zwróciło się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika , iż pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę, a Gminą Miejską n ...

Nabywając wyrób akcyzowy zharmonizowany - wiśnię w 25% zalewie alkoholowej od podmiotów na terytorium kraju korzystamy ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Czy dokonujac nabycia tego samego wyrobu od podmiotu z Węgier nie przysługuje przedmiotowe zwolnienie z podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w zw. z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) postanawiam uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawionego przez FIRMĘ CUKIERNICZĄ "SOLIDARNOŚĆ-ROK ZAŁOŻENIA 1952" we wniosku z dnia 27 stycznia 2005r. znak: NL/603/05 za ni ...

1. Do autora skargi należy wskazanie konkretnych przepisów prawa materialnego lub przepisów procesowych naruszonych przez Sąd skarżonym wyrokiem i wyjaśnienie, na czym polegało ich niewłaściwe zastosowanie lub błędna interpretacja - w odniesieniu do prawa materialnego bądź opisanie istotnego wpływu naruszenia prawa na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd - w odniesieniu do przepisów procesowych. Naczelny Sąd Administracyjny nie może samodzielnie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować. 2. Wystarczającą przesłanką zwolnienia dochodu od podatku na podstawie konkretnego punktu od 4 do 8 ust. 1 art. 17 pdop jest zadeklarowanie, iż dochód zostanie przeznaczony na cele określone w przepisach, a następnie wydatkowanie w dowolnym czasie tegoż dochodu na cele. Powiązanie możliwości zwolnienia z podatku dochodu z ?realnym? jego osiągnięciem, czy z niemożnością późniejszego zasilenia kapitału zapasowego spółki przez jej udziałowca stanowiłoby niedopuszczalnie zawężającą wykładnię przepisów dotyczących ulg podatkowych, a przepisy te powinny być interpretowane w sposób ścisły.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23.02.2004 r., sygn. akt SA/Rz 2918/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpatrzeniu skargi S. sp. z o.o. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16.11.2001 r., nr IS.IX/2-732/1/25/2001, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999 uchylił zaskarżoną decyzję, określił, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do chwili uprawomocnie ...

Generowanie strony w 6 ms