Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konwersja

Czy ujemne różnice kursowe powstałe w związku z konwersją zobowiązań z tytułu dostaw materiałów w walucie obcej na kredyt długoterminowy, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli nie, to do jakiego kursu należy porównywać kurs z dnia wpłaty poszczególnych rat kredytu przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji szyb zespolonych opodatkowaną na zasadach ogólnych. W latach 2001-2004 zaciągnęła zobowiązania z tytułu importu materiałów do produkcji wyrażone w walucie obcej (euro). W chwili obecnej chce dokonać konwersji długu na zobowiązania z tytułu kredytu wyrażonej w tej samej walucie w myś ...

Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości dokonanego rozliczenia dyskonta, które nie było odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, od emitowanych bonów dłużnych

Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości dokonanego rozliczenia dyskonta, które nie było odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, od emitowanych bonów dłużnych w następujących sytuacjach: 1. Spółka wyemitowała bony dłużne, których nabywcą była jednostka powiązana. Ze względu na brak środków finansowych na wykup bonów, Spółka w terminie wykupu bonów wyemitowała następne bony dłużne (n ...

Czy konwersja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku zmiany funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego, dokonana przez uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Jakie będą skutki podatkowe z tytułu konwersji odsetek na pożyczkę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2005 r., który wpłynął w dniu 24.05.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 28.06.2005 r. (wpływ do Urzędu 01.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s ...

czy w przypadku konwersji długu na kapitał (kompensaty zobowiązania z tytułu pożyczek i niezapłaconych odsetek z należnością z tytułu pokrycia udziałów w kapitale zakładowym) dochodzi do realizacji różnic kursowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o p.d.o.p.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o z dnia 20.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w p ...

Czy wartość umorzonych zobowiązań z tytułu dostaw towarów w wyniku ich konwersji na pożyczkę, powinna być zaliczona do przychodów zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko jest niezgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z które ...

Czy powstaje przychód z tytułu konwersji świadectw pochodzenia, tzn. zamiany świadectw pochodzenia wydanych przed dniem 1 października na nowe świadectwa pochodzenia zgodnie z nowymi przepisami? W wyniku obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, spółka posiada świadectwa pochodzenia, potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Czy konwersja świadectw pochodzenia przyznanych przed 1 października 2005r na "nowe" świadectwa pochodzenia, stanowiące towar giełdowy w rozumieniu Prawa energetycznego, nie stanowi usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oraz nie jest opodatkowana tym podatkiem?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność w zakresie obrótu energią elektryczną, w tym energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych (dalej zwanymi: ŹO), oraz jej s ...

czy powstanie przychód z tytułu konwersji świadectw pochodzenia wydanych przed 01.10.2005r. na nowe świadectwa pochodzenia, wydane po tej dacie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 31 marca 2006r. (data wpływu do Urzędu 05.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczeln ...

Generowanie strony w 46 ms