Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienia z podatku od towarów i usług

Stawki podatku

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Usługi weterynaryjne były klasyfikowane w Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r. w podbranży 42.102 "usługi sanitarno-wet ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) o ...

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wnioskiem znak: Fn. III.3327/5/03 z dnia 07.03.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi szaletów publicznych w roku 2003 podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urzad Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w uzupłenieniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatkowych dla poszczególnych usług informuje: - konserwacja terenów zielonych polegająca na koszeniu, przycinaniu krzewów itp. - PKWiU 01.41.12-00.00 (Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych) j ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 29.01.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania n ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 maja 2003 r. dot. formy opodatkowania przychodów z najmu części budynku, zakup, którego stanowił podstawę do ulgi mieszkaniowej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Pani przek ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia25.05.2003 roku informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 10.06.2003r. zapytanie, (uzupełnione w dniu 12.06.2003 r. o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy szkoła zawierając umowę najmu winna naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, informuje: Z przedsta ...

Generowanie strony w 152 ms