Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: separacja

Dotyczy wynagrodzenia małżonka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pozostającego w orzeczonej sądownie separacji jako koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie pismem z dnia 15 listopada 2003 r. Nr PD-A/415-38/03 i wyjaśnia. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 ...

dotyczy zastosowania przepsiu art. 6 ust.4 w związku z art. 6 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 zm.)

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 6 ust. 4 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ...

Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli status ten uzyskała dopiero w trakcie rozliczanego roku podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z podaniem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wniesionym w dniu 03-03-2005r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany potwierdza zajęte przez Panią stanowisko w sprawie dotyczącej sposobu rozliczenia podatk ...

Jakie są warunki umożliwiające rozliczenie podatku za 2005 r. jako "samotny rodzic"?

Z wniosku wynika, że podatniczka jest w separacji bez orzeczenia sądu oraz w trakcie postępowania rozwodowego. Od 20 listopada 2003 r. nie pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej która została zniesiona prawomocnym orzeczeniem sądu 25.11.2003 r. Wnioskodawczyni z córką pozostają jako jedyne we wspólnym gospodarstwie - małoletnie dziecko jest na jej wyłącznym utrzymaniu. Prawomocny wyrok o ro ...

Czy podatnik ma prawo do rozliczenia się za 2005 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego odosób fizycznych, stwierdza, że stanowis ...

Czy podatnik w 2006 r. może skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2007 r., uzupełnione pismem z dnia 24.01.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni jest zaliczona do I grupy podatkowej i po otrzymaniu darowizny pieniężnej i praw majątkowych od małżonka, z którym jest w separacji, korzysta ze zwolnienie z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu zapisanych w art. 4a warunków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Do której grupy podatkowej będzie zakwalifikowana Wnioskodawczyni przyjmując spadek i co się z tym wiąże, czy będzie zwolniona z podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 76 ms