Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi inżynierskie

Jaką stawką należy opodatkować usługi dla kontrahenta niemieckiego świadczone na terytorium UE i poza nim?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności sprzedaje usługi inspekcji technicznej malowania zbiorników balastowych na statkach. Usługi świadczone są dla kontrahenta niemieckiego. Czynności wykonywane są zarówno poza jak i na terytorium państw Wspólnoty Europejskiej. Spółka zwraca się z prośbą o ustalenie czy wykonywanie usługi podleg ...

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług projektowych dla kontrahenta niemieckiego.

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka celem łatwiejszego kontaktu z klientem niemieckim zarejestrowała biuro w Niemczech. Utworzone biuro ma charakter „skrzynki kontaktowej” z kontrahentem niemieckim. Zadaniem biura jest zbieranie pytań ofertowych i zamówień dotyczących projektów i rysunków technicznych przemysłowych instalacji gazowych. Projekty będą wykonywane w siedzibi ...

Czy prawidłowo zostało określone miejsce świadczenia przedmiotowych usług oraz czy prawidłowo udokumentowano te usługi?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza,, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie opodatkowania usług inżynierskich podatkiem od towarów i usług, jest prawidłowe. UZ ...

Określenie miejsca świadczenia dla przedmiotowych usług oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku VAT.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie opodatkowania usług doradztwa technicznego, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 ...

Czy usługi instalowania elektronicznej aparatury badawczej w dydaktycznych pracowniach przedmiotowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 33.20.91-00.20 jako "usługi instalowania przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno - pomiarowych i badawczych" podlegają opodatkowaniu

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Podatnik podał, iż wykonuje m. in. kompletne wyposażenie laboratoriów (pracowni przedmiotowych) z zakresu elektrotechniki, podstaw elektroniki, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, miernictwa elektrycznego i elektronicznego, maszyn elektrycznych małej mocy, w analizowanym przypadku mowa jest o laboratorium elektrotechniki oraz elektroni ...

Pytanie Podatnika dotyczy miejsca opodatkowania opodatkowania czynności kontrolnych i inspekcyjnych zaliczanych do usług inżynierskich sklasyfikowanych pod symbolem 74.2 PKWiU.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 10.03.2005 r. (uzupełnionym w dniu 11.04.2005 roku) ? w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanych przez Spółkę usług kontroli i inspekcji, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy usługi nadawania certyfikatu w krajach Wspólnoty można zaliczyć do usług inżynierskich doradczych o symbolu PKWiU 74.20.31 i w związku ze świadczeniem ich przez podmiot zagraniczny opodatkować je w miejscu siedziby nabywcy zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika, usługi certyfikacji wyrobów mieszczą się w katalogu usług inżynierskich PKWiU 74.20.31 i winny zostać opodatkowane jako import usług na terytorium Polski, tj. w miejscu siedziby Podatnika.

Stan faktyczny: Podatnik zostaje obciążony przez firmę sprzedającą jego wyroby na terytorium Wspólnoty Europejskiej fakturą z tytułu nabycia usługi certyfikacji wyrobów Podatnika. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz: osób f ...

Czy podatnik świadczący usługi nadzoru inwestorskiego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.02.2006 r. złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od t ...

Czy usługa inżynierska na zlecenie osoby prawnej mającej siedzibę we Wspólnocie, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT u nabywcy usługi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z 20.12.2005 r. (data wpływu do urzędu 09.01.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy opisana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT u ...

Czy usługa inżynierska na zlecenie osoby prawnej mającej siedzibę we Wspólnocie, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT u nabywcy usługi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z 20.12.2005r. (data wpływu do urzędu 09.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy opisana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT u nab ...

Generowanie strony w 26 ms