Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochody uzyskiwane za granicą


Czy wolne od podatku dochodowego w Polsce sa dochody uzyskiwane ze stosunku pracy wypłacane przez rząd Pakistanu z tytułu zatrudnienia w Ambaszdzie Pakistanu w Warszawie?

Wysokie Mazowieckie, 2004-10-27US.DF-I/415-7/KS/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 22.09.2004r. uzupełnione następnie pismem z dnia 18.10.2004r., uprzejmie wyjaśnia :Z treści przedmiotowych pism wynika następuj ...

W jaki sposób należy opodatkować wypłacone zaległe świadczenie urlopowe przy jednoczesnym uzyskiwaniu dochodów za granicą tj. w Irlandii?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm., w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadc ...

Czy podatnik zobowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004 r. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej w Szwecji?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie z dnia 10.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w 2004 r. prowadzi p ...


Czy osiągając dochody w Kanadzie w okresie dłuższym niż 183 dni w roku, mam podstawy do względnienia ich na zasadzie wyłączenia z progresją?

Zgodnie z postanowieniami art. 15 umowy zawartej między Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1990r. Nr 38, poz. 216) – wynagrodzenia z pracy najemnej, poza wyjątkiem określonym w ust. 2 pow. artykułu podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia źródła przychodu, tj. w państwie w którym wykonywana jest praca. Jednocześnie ze w ...

Osoba mieszkająca w Polsce przesyła do Danii, na rzecz byłej żony alimenty przyznane przez Sąd Administracyjny w Danii. Osoba wypłacająca alimenty opodatkowuje całość swoich dochodów w Polsce, a następnie z tych dochodów dokonuje wypłaty alimentów do Danii. Żona, osoba otrzymująca alimenty, będąc rezydentem Danii od uzyskanego dochodu uiszcza podatek w Danii. Czy osoba wypłacająca alimenty prawidłowo zalicza je do swoich dochodów ?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konwencji zawartej 6 grudnia 2001 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368), dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z umawiających się państw, bez względu na to, gdzie jest os ...

Czy historia rachunku finansowego prowadzona przez Dom Maklerski oraz sporządzone przez pracownika Spółki szczegółowe wyliczenie wartości netto i brutto dywidendy oraz podatku, mogą służyć jako dowód potwierdzający pobranie podatku w Austrii? Czy możliwe jest w takiej sytuacji odliczenie od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwoty brutto dywidendy, a od podatku kwoty pobranego podatku przez urząd skarbowy w Austrii?

W swoim zapytaniu Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka jest posiadaczem 25 akcji Banku z siedzibą w Austrii, nabytych za pośrednictwem Domu Maklerskiego w październiku 2003r. W maju 2004r. Spółka otrzymała z tytułu posiadanych akcji dywidendę, w wysokości 88,66 zł netto, przy czym dywidenda brutto przypadająca na 1 akcję wynosiła 1,02 EURO. Dochody z tytułu dywidendy zostały opod ...

Jaka jest właściwość miejscowa do złożenia zeznania o wysokości dochodu za 2004 rok w przypadku, gdy do końca X/04 dochody były otrzymywane w kraju a od XI/04 w Irlandii Północnej?

W sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii należy mieć na uwadze umowę zawartą i podpisaną w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków ...

Jak należy opodatkować dochód uzyskany w 2003 roku z tytułu wypłaconego honorarium za ocenę ( opiniowanie) wniosku o projekty badawcze finansowane przez Unię Europejską w ramach 6-go Programu Ramowego w dziedzinie energetyki opartej na źródłach ekologicznych?

Odpowiadajac na pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje: Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są do ...

Generowanie strony w 66 ms