Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność cywilna

Czy składka z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz prokurenta, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, czy też jest przychodem ubezpieczonych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma Z. „O.” S.A. z dnia 11.06.2004 r. (znak: EG/4252/2004) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (data wpływu do tut. Urzędu 15.06.2004 r.), uzupełnioneg ...

Czy Spółka pokrywając z własnych środków składki obowiązkowego ubezpieczenia zarządców nieruchomości, w przypadku gdy polisa wystawiona jest na zarządcę nieruchomości zatrudnionego na umowę o pracę w Spółce będzie mogła taki wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy dla pracownika wystąpi przychód z tego tytułu?

Odpowiadając na pismo z dnia 05.10.2004 roku doręczone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego (data wpływu 06.10.2004r.) działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie uznania składek obowiązkowego ubezpieczenia zarządców nieruchomości, pokrytych przez Spółkę za koszt uzyskania przychodów Spółki, oraz nie uznania tych ...

Czy wypłacony przez PZU z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego zwrot utraconego dochodu stanowi podstawę do naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (a jeśli tak, to według jakiej stawki) bądź podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych?

W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pismem z dnia 25.10.2004r. Nr I-415/14/52/2004, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b §2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r.) po przeanalizowaniu treści pytania i udzielonej przez organ pier ...

Spółka pyta czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłaconą przez Spółkę składkę z tytułu imiennego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

Spółka zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz 2603 z późn. zm.) może prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeśli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości, a więc osoby fizyczne posiadające licencję zawodową zarządcy nieruchomościami. Przepis art. 186 ust. 3 w/w us ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2005 roku, który wpłynął w dniu 21.03.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Czy odszkodawanie zapłacone na rzecz zleceniodawcy jest kosztem uzyskania przychodów?

W złożonym w dniu 30.05.2005r wniosku zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie "czy odszkodowanie zapłacone na rzecz zleceniodawcy jest kosztem uzyskania przychodów?" Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu towarów. Z tego tytułu zawarł Pan umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Charakter prowadzonej działalności gospodarczej powod ...

- dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (składek) poniesionych z tytułu wykupu dobrowolnej polisy OC na firmę w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 05.04.2005 r. uzupełnionym w dniu 21.04.2005 r. przez (...) z siedzibą w (...) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i s ...

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą obowiązek zwrotu równowartości jednego rocznego ubezpieczenia OC wszystkim członkom, wg stawki obowiązującego ubezpieczenia zbiorowego, dla których obowiązek tego ubezpieczenia rozpoczął się lub jest kontynuowany w 2005 r. i którzy dokonali wpłaty na indywidualne konta jednostki?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku jednostki z dnia 30.03.2005 r. (znak: PDK OIIB/P/16/05, z datą wpływu do tu ...

Czy poniesione przez firmę transportową wydatki na zapłatę not obciążeniowych wystawionych przez podwykonawców stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy uzyskane przez firmę przychody z własnych not obciążeniowych wystawianych podwykonawcom są przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Pani XXX – wspólnika sp. j. „ABC” z siedzibą w YYY, ul. ZZZ przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Czy jeżeli organizacja zrzeszająca inżynierów zrefunduje członkowi równowartość składki, dla jej członka powstanie z tego tytułu przychód?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.03.2005 r. (data wpływu 4.04.2005 ...

Generowanie strony w 34 ms