Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie


Czy zasądzona kwota może być traktowana w części jako alimenty dziecka?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2004 r. w sprawie weryfikacji interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. Zgodnie z generalną zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ...

Proszę o zajęcie stanowiska, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku w 2004 r. są kwoty przyznane ze środków budżetowych na: dopłaty do czesnego dla studiującego nauczyciela - mimo uchylenia art. 21 ust. 1 pkt 86, przyznane nauczycielom kwoty związane z ich kształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W związku ze złożonym w dniu 29.11.2004 r. zapytaniem, NaczelnikPierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od p ...

Czy w przypadku dzierżawy nieruchomości wchodzą do obrotu opłaty z tytułu podatku od nieruchomości a także inne opłaty?

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostk ...

Opodatkowanie świadczeń rzeczowych zakupionych przez podatnika i refundowanych przez zakład pracy.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia, polegającego na refundacji zakupów artykułów żywnościowych, kosmetycznych i środków czystości na podstawie ...

Czy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na zakup określonej rzeczy, udokumentowanych fakturą wystawioną na pracownika, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, co następuje. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatk ...

Czy zorganizowaną imprezę: ognisko dla pracowników, można uznać za świadczenie rzeczowe, zwolnione do kwoty 380 zł z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że płatnik zorganizował dla pracowników ognisko, którego koszty pok ...

dotyczy zwolnienia od podatku otrzymanego przez wnioskodawczynię jako następczynię prawną po matce świadczenia otrzymanego z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż w dniu 16 grudnia 2004 r. wnioskodawczyni została poinformowana przez Fundację Polsko Niemieckie -Pojednanie o uznaniu jej za następczynię prawną uprawnioną do uzyskania świadczenia z tytułu prześladowań po zmarłej matce, której jest spadkobiercą na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Zdaniem wnioskodawczyni otrzymane przez n ...


Czy usługi budowlane wykonywane na nieruchomości w Czechach podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i czy podatnik wykonujący wyłącznie w/w usługi ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce?

W dniu 12.04.2005r. p.........................., prowadząca przedsiębiorstwo budowlane pod nazwą .......................... zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w XXXXXX z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się z zapytaniem:- czy usługi budowlane wykonywane na ...

Generowanie strony w 27 ms