Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konsolidacja

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów:koszty spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych pracowników związane z połączeniem spółek oraz koszty usług doradczych (np. opracowanie planów połączenia, wycena spółki)?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że w związku z decyzją Ministra Skarbu Państwa rozpoczęty został proces konsolidacji ośmiu zakładów energetycznych, w tym również spółki X. Zakończenie pierwszego etapu konsolidacji planowane jest na koniec bieżącego roku. Z dniem 1 stycznia 2005 r. skonsolidowane zakłady energetyczne powinny już funkcjonować, zgodnie z planem, pod je ...

Czy wydatki poniesione przez spółkę przejętą związane z procesem konsolidacji stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2005r. Nr DP/P1/423-0012/5/05/AK dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie z ...

Czy wydatki poniesione przez spółkę przejmującą związane z procesem konsolidacji stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 64, p ...

Czy koszty konsolidacji w trybie art. 492 1 pkt 1 k.s.h. stanowią dla spółki przejmowanej koszty uzyskania przychodów ?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 18 lipca 2005 r. Nr PB1/423-15/05/GB w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie poda ...

Podatnik wnosi o wyjasnienie czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miał prawo do ujęcia we własnym rozliczeniu podatkowym ewentualnej nadwyżki kosztów nad przychodami spółki xxb poniesionych przez tę spółkę (do momentu zarejestrowania przejęcia) w roku, w którym to przejęcie nastąpi.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy przy przejęciu spółek w 100% zależnych od Spółki metodą nabycia, gdy księgi handlowe spółek przejmowanych zostaną zamknięte: 1) koszty nabycia ponad wartość nominalną udziałów będą kosztem uzyskania przychodów dla Przejmującej na dzień prawomocnego zarejestrowania połączenia? 2) koszty konsolidacji: usługi doradcze, prawne i koszty aktów notarialnych będą kosztem uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia? 3) deklaracje podatkowe dotyczące przejętych jednostek po połączeniu, będą podpisane przez Zarząd Spółki i złożone w tutejszym Urzędzie Skarbowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu 3 października 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmioc ...

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w ramach procesu łączenia spółek będą kosztem uzyskania przychodu w dniu połączenia?

W dniu 21.12.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 28.02.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący spółką akcyjną, powstał w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 us ...

Czy wydatki związane z połączeniem spółek, poniesione przez Spółki Przejęte stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki Przejmującej, w sytuacji przejścia ogółu praw i obowiązków na tę Spółkę w ramach sukcesji uniwersalnej towarzyszącej połączeniu.

Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej na postanowienie Nacze ...

Czy poniesione wydatki związane z procesem konsolidacji będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r.?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z d ...

Czy Spółka koszty doradcy wykonującego prace na rzecz Spółki oraz koszty obsługi prawnej związane z procesem konsolidacji może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia - na zasadzie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Generowanie strony w 4 ms