Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: izba

Czy w/w składki na rzecz Izby Domów Składowych jak również wpisowe oraz rezerwa utworzona do wysokości wpłat wniesionych do Składowego Funduszu Gwarancyjnego są dla Spółki kosztem uzyskania przychodu.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 15 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uzupełniony w dniu 22 lipca 2004 r., uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy, Spółka zgłosiła do Ministe ...

Czy będąc lekarzem, prowadzącym prywatną praktykę lekarską i opłacającym podatek dochodowy na ogólnych zasadach, mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej działalności wydatki, które ponoszę z tytułu składek na rzecz Izby Lekarskiej, do której z racji wykonywanego zawodu moja przynależność jest obowiązkowa?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2005. (data wpływu 28.04.2005r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, postanawiam: – uznać Pani stanowisko przedstawio ...

Czy sprzedaż dokonywana przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej jako organ likwidacyjny towarów niewspólnotowych przejętych lub skonfiskowanych oraz takich odnośnie, których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?Według podatnika od dnia 1 stycznia 2006r. na mocy przepisu § 7d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005r. sprzedaż wymienionych towarów może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust.1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ...

Spółka zdecydowała się opłacać składki na rzecz inżynierów budownictwa, do płacenia których zobowiązani są jej pracownicy lub na wniosek pracownika dokonać zwrotu na jego rzecz opłaconych przez niego składek. Pracownicy wykorzystują posiadane uprawnienia budowlane tylko na potrzeby Spółki. Zdaniem Spółki, opłacane przez nią składki są opłacane w celu uzyskania przychodów, a zatem został spełniony warunek określony w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239 i art 14b§ 5 pkt1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.02.2006r. Sp. z o.o. ?E?, na postanowienie Naczelnika Pierw ...

Dotyczy sposobu rozliczenia opłaconych składek na rzecz Okręgowej Izby � .

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 01 marca 2006 r. (data wpływu 03 marca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto ...

Czy obniżoną stawkę podatku 0% można stosować przy sprzedaży przez Dyrektora Izby Celnej, jako organu likwidacyjnego, towarów niewspólnotowych, przejętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a które mają być objęte dopuszczalnym przeznaczeniem celnym, innym niż dopuszczenie do obrotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy Wnioskodawca wykonując zarówno czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jak i czynności niepodlegajace opodatkowaniu tym podatkiem, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami w całości w sytuacji, gdy nie jest możliwe bezpośrednie wyodrębnienie kwot podatku związanego z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wnioskodawca wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jak i czynności niepodlegajace opodatkowaniu tym podatkiem. Nie jest możliwe bezpośrednie wyodrębnienie kwot podatku związanego z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu. Ustalenie sposobu wyliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT może stosować Dyrektor Izby Celnej jako organ likwidacyjny przy sprzedaży towarów niewspólnotowych przyjętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których nastąpiło zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa, dokonywanej na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Uznanie Dyrektora Izby Celnej jako organu likwidacyjnego, wykonującego zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym jako podatnika podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 29 ms