Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencja informacyjna

Podatnik pyta czy po 30 kwietnia 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów iusług, usługi sklasyfikowane do grupy PKWiU 92.40.10-00.00 (usługi świadczone przezagencje informacyjne w zakresie dostarczania informacji) świadczone przez niego na rzeczpodmiotów mających swoje siedziby w Unii Europejskiej jak i poza nią. Zdaniem podatnika powyższe usługi nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiemlecz dają możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tymiusługami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej„podatkiem,” podlegają: 1) odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przypadku usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, miejsce ichświadczenia należy ustalić w oparciu o przepisy art. 27 ust ...

Czy usługi dziennikarskie są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ? Podatnik jest zdania, że pomimo przekroczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług nadal może korzystać ze zwolnienia w tym podatku.

Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność na wykonywaniu usług dziennikarskich. Świadczone usługi klasyfikuje w PKWiU w grupowaniu 92. W trakcie roku podatkowego Podatnik przekroczył kwotę uprawniającą do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Dotyczy daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług agencji informacyjnych.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego daty powstania obowi ...

Czy wykonywane usługi dziennikarskie, które Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował do grupowania PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" są zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 21.11.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wy ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług dziennikarskich, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 21.11.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż Cz ...

Czy usługi reportersko-dziennikarskie świadczone w ramach umowy o dzieło są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2005r. (data wpływu do tut. organu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Podatnik świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne, usługi dziennikarsko-dokumentacyjne w zakresie opracowania dzieła w postaci felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich, obejmujących m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów do wykorzystania dla celów audycji telewizyjnych. Czy powyższe usługi korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT usług jako sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2005 r. (data wpływu 21.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy świadczenie na rzecz telewizji prowadzenia autorskich programów informacyjnych na żywo, sklasyfikowanych jako usługi świadczone przez agencje informacyjne, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 30.05.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 05.07.2005 r.) w sprawi ...

Stawka podatku VAT dotycząca usług: PKWiU 92.40.10-00.00 - Usługi świadczone przez agencje informacyjnePKWiU 74.50.2 - Usługi udostępniania pracowników.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 06.10.2005r. (wpływ do tut. urzędu 12.10.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 09.12.2005r. (wpływ do tut. urzędu 14.12.2005r.) ora ...

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy wykonywanie usług reportersko - dziennikarskich na rzecz spółki produkującej lub emitującej programy telewizyjne, sklasyfikowanych według PKWiU 92.40.10-00.00. - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

Stan faktyczny: Podatnik, w ramach prowadzonej działalności, świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in.: opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzenie na wizji audycji telewizyjny ...

Generowanie strony w 40 ms