Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: praca społeczna

Czy w przedstawionej sytuacji wypłacone w 2003r. diety i zwrot kosztów za dojazdy pod-legają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy do przychodów otrzymywanych z powyższego tytułu ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Okręgowa izba architektów wypłaca osobom pełniącym funkcje społecznie tj. przewodniczącemu, skarbnikowi, sekretarzowi oraz członkom komisji diety za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów za dojazdy . Wymienione osoby nie pobierają wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ani z tytułu umów cywilnoprawnych. Wszelkie wypłaty dokonywane są na podstawie złożonego wniosku o zwrot kosztów. Ocena prawna s ...

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnio ...

Czy diety otrzymywane przez członków organów Jednostki Organizacyjnej Samorządu Lekarzy będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki Organizacyjnej Samorządu Lekarzy na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14 kwietnia 2006r. Nr DF/415-318/06/FW dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Jak w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy traktować dodatki pieniężne wypłacane z tytułu pełnionych funkcji członkom Zarządu niebędącym pracownikami ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2006r., stwierdza, że świadczenia pieniężne ( dodatki funkcyjne) wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji zw ...

Czy płatnik - MOPS, jako organizator prac społecznie użytecznych, jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT - 8C za 2006 rok?

Stan faktyczny płatnik przedstawił jak niżej: Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace mają na celu stworzenie warunków powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. W mieście XXX prace społecznie użyteczne organizowane są od marca 2006 r. Uczestnicy zgodnie z art. 73 a ustawy o promocji zat ...

Czy Urząd Miasta organizujący prace społecznie użyteczne, wypłacający świadczenia osobom bezrobotnym wykonującym te prace, ma obowiązek po zakończonym roku podatkowym wystawić informacje o przychodach z innych źródeł - PIT-8C?

W dniu 16.02.2007 roku Burmistrz złożył w tutejszym Urzędzie wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wniosek dotyczy ustalenia, czy Urząd Miasta organizujący prace społecznie użyteczn ...

Czy podmiot dokonujący wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użytecznie obowiązany jest do sporządzania i przekazywania podatnikowi oraz organowi podatkowemu informacji o wypłacanych świadczeniach, pomimo zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 128 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansó ...

Wypłata świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do prac społecznie użytecznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Generowanie strony w 36 ms