Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności


Podatnik zwraca się z zapytaniem: dotyczącym obowiązku podatkowego i stawek podatku VAT na:I. a.) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych jeżeli od końca roku w którym zakończono budowę minęło co najmniej 5 lat, b.) sprzedaż udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości, c.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, d.) sprzedaż lokalu jeżeli od końca roku w którym zakończono budowę nie minęło co najmniej 5 lat, II. opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego.

Odpowiedź na zapytanie I a.) i I d.) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ...

Czy przychód uzyskany z tej transakcji podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?

Podatnik w 1987r. nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz rozpoczętą budowa domu (stan surowy). Budowa domu w tym samym roku została zakończona. Zaś 1998 roku nastąpi-ło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Ponadto w latach 1998 – 2000 podatnik rozbudował budynek mieszkalny stanowiący część składową nieruchomości. W 2004r. podatnik planuje zamienić tą nie ...


Czy w przypadku dokonania przez podatnika sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem pięcioletni termin z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od dnia nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, czy od daty ukończenia budynku, jeżeli podatnik przed dniem sprzedaży uzyskał przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośi?

Odpowiadając w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na wniosek podatnika z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie wyjaśnia co na ...

Opodatkowanie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe albo post ...

Na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej z dnia 4 kwietnia 2003r (data stwierdzenia ostateczności) w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz osoby fizycznej. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001r Nr 120, poz. 1299 ze zm.). Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została ustalona opłata składająca się z 12 rat kwartalnych, płatnych do końca IV kwartału 2005r. Wysokość rat została określona w decyzji. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług powstaje pytanie, czy pozostałe do spłacenia raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności upływa po dniu wejścia w życie ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem tut. Starostwa podatek VAT od pozostałych do spłacenia rat jest nienależny. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem przypadków określonych w dalszej części artykułu. Żaden jednak z wymienionych przypadków nie odnosi się do wydania towaru lub wykonania usługi na podstawie decyzji administracyjnych lecz umów cywilno-prawnych. Nie ma więc wątpliwości co do należności podatku VAT w odniesieniu do nowych spraw i wydawania nowych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W konkretnym przypadku wydanie towaru nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana decyzji na podstawie której strona nabyła prawo może nastąpić tylko za zgodą strony w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z tym, że w tut. Starostwie występuje znaczna ilość przypadków opisanych jak wyżej, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W przypadku stwierdzenia, że podatek VAT jest należny, proszę o podanie w jakiej formie winien być ustalony.W uzupełnieniu wniosku: ...uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 14.03.2003r została wydana decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Decyzja stała się ostateczna w dniu 4 kwietnia 2003r, a więc przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie przedmiotowej decyzji strona – osoba fizyczna nabyła prawo własności nieruchomości gruntowej. Prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została ustalona opłata składająca się z rat kwartalnych. Dotychczas zostało wpłaconych 5 rat. Pozostało do spłacenia jeszcze 7 rat. W związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług powstaje pytanie, czy pozostałe do spłacenia raty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem tut. Starostwa podatek VAT od pozostałych do spłacenia rat jest nienależny, gdyż ustawa o podatku od towarów i usług nie określa takich przypadków, gdzie prawo własności zostało nabyte na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Ponadto przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w oparciu o którą następuje zmiana decyzji, nie przewiduje możliwości zmiany ostatecznej decyzji na mocy której strona nabyła prawo, bez zgody strony.

Wnioskiem z dnia 25.10.2004r. Nr Gk.VII.7013-1-33/04 uzupełnionym pismem z dnia 09.11.2004r. jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Według przedstawionego stanu faktycznego decyzją administracyjną z dnia 4 kwietnia 2003r. przeks ...

Czy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Zasady i tryb takiego przekształcenia reguluje ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.Zgodnie z treścią art. 4 wyżej wymienionej ustawy osoba, która nabyła własność nieruchomości na podstawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właś ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłaty roczne określone decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanymi przed 01.05.2004 r., których termin następuje po 01.05.2004 r. ?

Działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60.) oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005 r. znak RGW72240-1/72/04/05 (data wpływu 17.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interp ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej budynek mieszkalny, wybudowany w 2003 r. na podstawie decyzji z 1996 r. , podalega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przy czym prawo wieczystego urzytkowania przdmiotowej działki nabyto w drodze darowizny w 1991 r. a w 1998 r. przekształcono w prawo własności ?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruc ...

Generowanie strony w 70 ms